Заповед № А-1649/ 14.08.2019 г. на кмета на Община Асеновград за прекратяване на тръжна процедура

274

З А П О В Е Д

№ А - 1649

гр. Асеновград.14.08.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното управление и местната администрация и чл. 33, ал. 3 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 78, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и постъпила жалба, заведена с вх. № 14-00-5016/12.08.2019 г. за преразглеждане на тръжната документация

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Прекратявам тръжната процедура, открита с моя заповед № А-1398 от 08.07.2019 г. за подготвяне и провеждане на 16.08.2019 г., от 9.00 часа, в зала 601 на VІ-ти етаж в сградата на Община Асеновград, на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на преместваем обект – Помещение – павилионен тип с обща площ от 430 кв.м (търговска площ -180 кв.м, обслужваща площ – 234 кв.м, офис – 16 кв.м), с кадастрален идентификатор 00702.518.11.3, поставен върху терен – частна общинска собственост, попадащ в поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.518.11 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с адрес: ул. ”Цар Иван Асен ІІ” № 29, гр.Асеновград (съгласно одобрена от Главния архитект на общината схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с Протокол № 16/14.05.2019 г. на ЕСУТ). Предназначение – търговия на дребно с хранителни стоки, срок на договора за наем – 10 (десет) години, начална тръжна цена за годишен наем – 23 929.80 лв. без ДДС и стъпка на наддаване – 2000.00 лв.

2. Мотиви за прекратяване: В утвърдената тръжна документация за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на преместваем обект – Помещение – павилионен тип с обща площ от 430 кв.м (търговска площ -180 кв.м, обслужваща площ – 234 кв.м, офис – 16 кв.м), с кадастрален идентификатор 00702.518.11.3, поставен върху терен – частна общинска собственост, попадащ в поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.518.11 по кадастралната карта на гр.Асеновград, с адрес: ул. ”Цар Иван Асен ІІ” № 29, гр. Асеновград и публикуваната в тази връзка обява във вестник „Вестител” брой 972 от 19.07.2019 г., е въведено ограничително условие за участие, а именно: обекта да се използва единствено за търговия с хранителни стоки.

С посоченото условие се нарушава принципът на равенство уреден в чл. 8, ал. 1 от АПК и се ограничава кръга на участниците, като от него се изключват лица, които желаят да осъществяват вид търговия на дребно, не забранена от закона, различна от търговия на дребно с хранителни стоки.

Гореописаните обстоятелства създават възможност и предпоставки за опорочване на тръжната процедура при нейното продължаване. Дискриминационното условие, нарушаващо принципа на равенство в административното производство не е констатирано своевременно в процеса на подготовка и утвърждаване на тръжната документация. Нарушението не може да бъде преодоляно и правно релевирано с последващи действия на тръжната комисия по провеждането на търга.       

3. При наличие на закупени тръжни документи и внесени депозити до деня на издаване на настоящата заповед, същите да бъдат възстановени след писмено заявление от кандидатите и представяне на оригинални платежни документи на касата на Информационен център – Община Асеновград.

4. Възлагам на Дирекция „Управление на ресурси и бази данни” незабавно да публикува съобщение за отмяна на търга на интернет страницата на Община Асеновград и на информационното табло в Информационния център на общината.

Заповедта да бъде сведена до знанието на заинтересованите лица закупили тръжна документация по реда на чл. 61 от АПК.

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 – дневен срок от съобщаването и чрез административния орган пред Административен съд – Пловдив.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Димчо Темелков - Заместник-кмет на Община Асеновград.

 

Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ /п/

Кмет на Община Асеновград

 

Съгласували:

Ваня Костадинова, Директор дирекция  „УОАТ”  /п/

Пенка Кисова, началник отдел „Правен”  /п/

 

Изготвил: /п/

инж. Ем. Костадинова, главен експерт дирекция  „УОАТ


Валидно до: петък, 30 август 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ