Заповед на кмета на Община Асеновград № А-997/22.05.2019 г. за създаването на възможност за гласуване на всички избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение

924

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

З А П О В Е Д

№  А-997

Гр.Асеновград, 22.05.2019  г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл. 90, ал. 1, ал.2 и чл.91, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка  с Решение № 96-ЕП/08.04.2019 г., Решение № 150-ЕП/11.04.2019  г.  на ЦИК-София и заповед № А-904 от 13.05.2019 г. на кмета на Община Асеноврад образуване на подвижна избирателна секция  за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

За създаването на възможност за гласуване на всички избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и включени в избирателните списъци за гласуване с такава, обхвата на образуваните секции е както следва:

Секция № 170100106 включва гр. Асеновград, село Избеглии и село Тополово с общ брой избиратели подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 18 /осемнадесет/ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. - сградата на Община Асеновград.

Заповедта да бъде оповестена публично, чрез поставяне на табло в Информационен център в Общинска администрация – Асеновград и публикуване на интернет сайта на Община Асеновград.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК-Пловдив и всички политически партии и коалиции за сведение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.

 

Д-Р ЕМИЛ  КАРАИВАНОВ  /п/
Кмет на община Асеновград  

 

Съгласувал: /п/
Пенка  Кисова – началник на отдел „Правен”
в Дирекция „Правно нормиране”

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ