Заповед за устроените секции в сгради с повече от един етаж за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението при провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

952

 

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

З А П О В Е Д

№ А-906

гр. Асеновград , 14.05.2019 г.

 

 На основание чл. 10, ал. 1,  чл.234, ал.1 и ал.2 и чл.235, ал.1 от Изборния кодекс,  и във връзка с Решение № 173-ЕП от 17.04.2019 г. на ЦИК-София

 О П Р Е Д Е Л Я М :

І. Следните секции устроени в сгради с повече от един етаж за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението, както следва:

  1. Секция № 29 в ОУ „Отец Паисий” - Асеновград, ул. „Христо Ботев” № 9
  2. Секция № 55 в ОУ „Н.Вапцаров”-Асеновград, ул. „Оборище” № 110
  3. Секция № 63 в ОУ „П.Волов”-кв.Долни Воден, ул. „Захария” № 36

ІІ. Гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения с придвижването в изборния ден при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. ще се осъществява чрез специализирана кола „Форд Транзит” Рег.№  РВ 3654 РК с подходяща платформа за инвалиди в секция № 9 в град Асеновград, находяща се в Клуб на пенсионера на бул.”България” 25.

 ІІІ. Заявки за помощ ще се приемат в изборния ден – 26.05.2019 г. /неделя/ от 07.00 ч. до 18.00 часа на телефони: 0331/20314, 20341 и 0331/6-91-85 в сградата на Община Асеновград.

 

ЗА КМЕТ

ИНЖ. ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ   /п/

Заместник-кмет на общината, оправомощен

със заповед за заместване № А-899/ 10.05.2019 г.

на кмета на Община Асеновград

 

Съгласувал: /п/
Пенка Кисова – началник на отдел „Правен”

 

Изготвил: /п/
Елка Карагьозова – директор на дирекция „УРБД”

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ