Секретар на община Асеновград

 
инж. Петър
Димитров Иванов

Роден на 18.05.1961 г.

Секретар на община Асеновград от 2000 година

 

 

Община Асеновград, Пощенски код: 4230
стая 310
 (0331) 20-330; 6-21-09

 

 

 

 


Изпълнява предвидените в закона функции по чл.43 от ЗМСМА.
1. Организира дейността на общинската администрация;
2. Отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите;
3. Организира деловодното обслужване, документооборота в общината и общинския архив;
4. Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;
5. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
6. Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината и Общинския съвет;
7. Отговаря за работата с жалбите и предложенията на физически и юридическите лица;
8. Подготвя и организира местните референдуми и организационно-техническата подготовка за произвеждането на изборите;
9. Утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
10. Организира атестирането на служителите в общинската администрация.
11. В рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината;
12. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за административното обслужване на физическите и юридически лица, Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване и подзаконови нормативни актове.
13. Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
14. Съгласува длъжностните характеристики на държавните служители в общинската администрация;
15. Изпълнява други дейности, определени от нормативни актове.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ