Секретар на община Асеновград

 
инж. Петър
Димитров Иванов

Роден на 18.05.1961 г.

 

Секретар на община Асеновград от 2000 година

Длъжностно лице отговарящо за предоставяне на Достъп до обществена информация

 

Община Асеновград, Пощенски код: 4230

стая 310
 (0331) 20-330; 6-21-09

 

 

 

 


Изпълнява предвидените в закона функции по чл.43 от ЗМСМА.
1. Организира дейността на общинската администрация;
2. Отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите;
3. Организира деловодното обслужване, документооборота в общината и общинския архив;
4. Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;
5. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
6. Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината и Общинския съвет;
7. Отговаря за работата с жалбите и предложенията на физически и юридическите лица;
8. Подготвя и организира местните референдуми и организационно-техническата подготовка за произвеждането на изборите;
9. Утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
10. Организира атестирането на служителите в общинската администрация.
11. В рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината;
12. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за административното обслужване на физическите и юридически лица, Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване и подзаконови нормативни актове.
13. Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
14. Съгласува длъжностните характеристики на държавните служители в общинската администрация;
15. Изпълнява други дейности, определени от нормативни актове.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ