с. Конуш

с. Конуш

Кмет:
Георги Петков Въклушев

Пощенски код: 4268
Тел.: 03341/ 2225


ИСТОРИЯ

В края на 14-ти век селото ни се състои от две махали. С течение на времето те се обединяват под едно име.
Конуш отстои на 30 км. югоизточно от Пловдив и на 17 североизточно от от Асеновград и е разположено в красива котловина на Западна Тракия. Селото е полско.
Край селото са открити няколко тракийски могили. Археологическите разкопки потвърждават, че в Конушко е кипял активен живот. Намерени са останки от неолита – глинени съдини, каменнни брадвички, мраморни идолчета.
На югозапад по пътя Конуш – Избеглии се намира Голямата могила – Кулето, останка от древнотракийско селище. То се състояло от къщурки и плетища, измазани с кал. Очертанията на могилата са запазени до днес.
Конушкия храм „Свети Атанасий” е построен две години преди Араповския манастир. Покрили го с тикли, докарани от Родопите. След освобождението тиклите били заменени с керемиди. Камбаната тежала 400 кг и била отлята в Пловдив. За освещаването на храма „ Св. Атанасий” през 1857 г., Бачковският манастир проводил делегация.
Състоял се водосвет. Новата църковна утвар, забележителните олтарни икони , закупени от Истанбул, изпълвали с възхита и трепет миряните. Най- старите икони от църквата са от 1857 г. Те се съхраняват от освещаването до днес.

През 2010 година е поставена паметна плоча през църквата, посветена на конушенската чета, която взима участие в обявяването на Съединението на България на 06.09.1885 г. Плочата е поставена със съдействието на инициативен комитет Госпожа Елена Македонска и Община Асеновград.

Всяка година на 06.09. се почита с военно присъствие и гости от Община Асеновград.

През 2011 г.  година е построен параклис св.св.”Кирик и Юлита” изцяло от средства събрани от спонсори- Вакрил Запрянов, Георги Филипов, Иван Синеков, Петко Момчилов   и други, който е в непосредствена близост до селото.

Природни забележителности

Непосредствено до селото е разположен язовир Конуш с площ 37,68 ha. На юг и запад е заобиколен от земеделски земи. През различните периоди на годината в язовир Конуш са установени 114 вида птици, от които 21 вида са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове, 42 са от европейско природозащитно значение. Като световно застрашени са включени 3 вида, а като застрашени в Европа - 9 вида. Язовирът е място с международно значение заради малкия корморан, който се среща тук по време на миграция и през зимата . Отделни двойки малки корморани се задържат тук до късно през пролетта, поради което е твърде вероятно те да останат да гнездят, ако не бъдат безпокоени и преследвани. Други два световно застрашени вида също се срещат в язовира – белооката потапница / по време на миграция/ и къдроглавия пеликан / през зимата/. Тук се намира една от най-големите в страната колонии на нощна чапла и малка бяла чапла.Най-ценното в тази зона е най-голямата чаплова колония в страната.В нея гнездят три вида много интересни чапли,всички от които са с международно значение.Любопитен факт е,че те обитават територията отстояща само 35 км. от Пловдив и на 15 км. от Асеновград-пародкс според орнитолозите,като дават за сравнение река Дунав с нейните 130 огромни острова,които са обитавани от по-малко на брой чапли в сравнение с тройката на язовир Конуш. Изработването на План за управление на защитни зони е нещо ново за страната като цяло и тук се обитват да го въведат.Ценното орнитологично богатство се определя от това,че язовирът е клячова станция от миграционния прелетен път via Marica ,което определя разнообразния видов състав и висока численост на орнитофауната на сравнително малка площ.

През 2005 г. ”Зелени балкани” предлагат „Концепция за устойчиво рибовъдство и консервация” като единствено възможно решение за дългосрочно опазване на чаплите. Партньори проекта  на СНЦ ”Зелени балкани” са Община Асеновград и РИОСВ Пловдив. Язовир Конуш е едно от важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на тези видове. Тук се концентрира и една от най-значимите зимуващи популации на късокрилия кюкавец, а също и представителни популации на голямата бяла чапла и патицата клопач /през зимата /.
Язовирът е включен в „Натура 2000”
На 1.5 км. източно от с.Конуш има живописна гора Тез дере, микроязовир, а на 1 км. южно от селото - друга гора- Шумарата.

 

Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

с. Косово

Обслужва се от кмета на с. Нареченски бани: Димитър Бакалски Пощенски код: 4240 Тел.: 03342/ 2250

с. Червен

Кмет: Атанас  Игнатов Пощенски код: 4252 Тел.: 03325/ 2221

с. Узуново

Обслужва се от кмета на с. Жълт камък: Мюмюн Шаиб Пощенски код: 4237 Тел.: 03344/ 2319

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ