Сметка и кодове за внасяне на местни данъци и такса битови отпадъци и бланки на декларации

Уважаеми данъкоплатци,
Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2019 г. са следните:
 
Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства
Срок за плащане – на две равни вноски:
  • 1-ва вноска до 30.06.2019 г.
  • 2-ра вноска до 31.10.2019 г.
На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2019 г. се прави отстъпка 5 на сто.
 

Патентен данък

Срок за плащане – на четири равни вноски:
  • 1-ва вноска до 31.01.2019 г.
  • 2-ра вноска до 30.04.2019 г.
  • 3-та вноска до 31.07.2019 г.
  • 4-та вноска до 31.10.2019 г.
На предплатилите задълженията си за цялата година до 31.01.2019 г. се прави отстъпка 5 на сто.
 

Туристически данък

Срок за плащане – до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
 
 

Бланки на декларации

Декларация за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината Към формуляра
 
Декларация за облагане с данък върху наследствата Към формуляра
 
Декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства Към формуляра
 
Декларация за облагане с годишен данък върху притежаван автомобил Към формуляра
 
Декларация за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили Към формуляра
 
Декларация за облагане с годишен патентен данък  - Декларация по образец /предоставя се в отдел "Местни приходи"-стая 201 - Дежурен инспектор/
 
Декларация за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци Към формуляра
 
Декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им Към формуляра
Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции Към формуляра
 
Декларация за облагане с годишен туристически данък Към формуляра
 
Справка - декларация за брой реализирани месечни нощувки Към формуляра 

Декларация за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници Към формуляра

 
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
  • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите в Информационния център, на Община Асеновград.
  •  Безкасово по банкова сметка на Община Асеновград
IBAN BG50IORT73758404020000,BIC IORTBGSF, банка „Инвестбанк” АД

 

Вид плащане
Код за вид плащане
Окончателен годишен /патентен/ данък
44 14 00
 
Данък върху недвижимите имоти
 
44 21 00
Данък върху наследствата
 
44 22 00
Данък върху превозните средства
 
44 23 00
Такса за битови отпадъци
 
44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
44 25 00
Туристически данък
 
44 28 00
  • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез „Банка ДСК” ЕАД и „Банка Пиреос България” АД
  • На касите на „Изипей” АД

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ