Сметка и кодове за внасяне на такси, наеми и др.

Сметка за внасяне на такси, наеми и др. 
IBAN-BG50IORT73758404020000 
BIC - IORTBGSF на "Инвестбанк" АД
и съответните кодове за вид плащане, изброени по-долу  

Сметка за внасяне на глоба с фиш - Дейност "Инспекторат паркинги и гаражи"
IBAN-BG79IORT73753104000200  BIC - IORTBGSF на "Инвестбанк" АД
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
Други данъци 44 34 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 44 40 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00
Приходи от дивиденти 44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 44 49 00
Дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
Дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
Постъпления от продажба на  ДМА 44 55 00
Постъпления от продажба на земя 44 56 00
Приходи от концесии 44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
постъпления от продажба на НМА 44 59 00
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Други неданъчни приходи 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за ползуване на детски градини 44 80 02
Такси за ползуване на детски ясли и други по здравеопазването 44 80 03
Таксиза ползуване на лагери и други по социалния отдих 44 80 04
Такси за ползуване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги 44 80 05
Такси за добив на кариерни материали 44 80 06
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползуване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 44 80 08
Такси за ползуване на полудневни детски градини 44 80 09
Такси за ползуване на общежития и други по образованието 44 80 10
Такси за  гробни места 44 80 11
Такса за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси 44 80 90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ