Спортни обекти

Регистър на спортните обекти в област Пловдив, Община Асеновград

 

Вид
на спортн.
имот
-земя
-сгради
Функционално
предназначение
-спорт за всички
-подготовка на
нац.отбори
-подготовка на
клубни отбори
-рекреация
-ресторан-
тьорство
-хотелиерство
-туризъм и др.
Местона-хождение
/точен адрес-град, село, община,
 област, улица, №, квартал, парцел, имот
планоснимачен номер
Фонд
насел.
места
регу-
лирано
/кв.м/
Фонд
насел.
места
нерегу-
лирано
/дка/
Селс-
сто
пан
ски
фонд
/дка/
Гор-
ски
фонд
/дка/
Общо
/кв.м./
Сгради
застр.
площ
/кв.м/
Сгради
разгъ-ната
застро-
ена
площ
/кв.м/
Доку-
менти
за
собстве-ност
Оценка
на имота 
/по
отчетна стойност/
Действие
на
управ-
ление
и разпо-
реждене
в момента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
земя
и сграда
Зала за вдигане
на тежести
 "Иван
Веселинов" -
спорт за всички,
подготовка на
клубни отбори и
подготовка на
нац. отбори
гр. Асеновград, обл.Пловдив кв.390
УПИ/парцел/ УПИ ІХ-Спортна зала
1240
-
-
-
1240
287
574
АОС №333/
1.03.1999г.

АОС №883/
7.10.2002г.
сграда- 23402.4
лв.
земя - 3720лв.
Предоставено безвъзмездно
 право на
ползване
на имота СК
"ДФС Асеновец"-
Асеновград.
 
3
земя
и
сграда
Две
баскетболни площадки
/кортово
покритие/, две
съблекални със
санитарни възли 
на един етаж-
подготовка на
клубни отбори
гр. Асеновград, обл. Пловдив кв.270
УПИ ІІ-озеленяване и спорт
2135
-
-
-
2135
72
72
АОС№335/
01.03.1999г.
4558.6
Предоставено безвъзмездно
 право на
ползване
на имота СК
"ДФС Асеновец"-
Асеновград.
4
 сграда
Зала за
художествена
гимнастика -
салон
за игра,
съблекалня,
санитарен
възел -
подготовка на
клубни отбори
гр. Асеновград, обл. Пловдив кв.270
УПИ ІІ-озеленяване и спорт
2135
-
-
-
2135
94
94
АОС№336/
01.03.1999г.
4698.6
Предоставено безвъзмездно
 право на
ползване
на имота
ДФС "Асеновец"-
Асеновград.
5
 сграда
Гребна база
сграда състояща
се от хангар,
съблекални и
санитарен възел-
подготовка на
клубни отбори
гр. Асеновград, обл. Пловдив
 кв.11 ЖК "Юг"
-
-
-
-
-
336
336
АОС№337/
01.03.1999г.
7836.4
Предоставено безвъзмездно
 право на
ползване на
имота
ДФС "Асеновец"-
Асеновград.
6
земя
и
сгради
Градски стадион
" Шипка" , от
представителен
футболен терен и
тренировъчно
игрище,
четири
съблекални
със сан. възел,
съдийска стая,
открити
волейболни
и баскетболни площадки 
подготовка
на клубни отбори
гр. Асеновград,
кв.36,
УПИ ІV-
спортен
комплекс
38500
 
 
 
38500
189
189
 
 
Предоставено
безвъзмездно
право на
ползване на
ФК"Асеновец"
7
земя
и
сгради
Спортна зала
"Асеновец"
представлява многофункци-онална
сграда за баскетбол, волейбол,
борба и
тенис на корт.
Подготовка на
клубни отбори.
гр. Асеновград,
кв.390, УПИ І-
спортен
комплекс
изранителен
басеин и
озеленяване
13240
 
 
 
13240
1812
1812
АОС № 338/
1.03.1999г.

АОС № 884/
7.10.2002г.
148622.6
Предоставено безвъзмездно
 право на
ползване
на имота
ДФС "Асеновец"-
Асеновград.
8
земя
Футболно
игрище
и съблекални
със санитарен
възел.
Подготовка на
клубен отбор
гр. Асеновград,
кв.2 УПИ І-спорт,
им.101
по плана на
ПЗ "Изток"-
Асеноград
42345
 
 
 
42345
 
 
АОС № 189/
09.07.1998г.
 
 
9
земя
Спортна база
кв. Долни Воден -
затревено футболно
игрище с
лекоатле-тическа
писта.
Подготовка на
клубни отбори
гр. Асеновград,
кв. Долни Воден ,
кв.7 УПИ І-спортен терен по плана
на кв. Долни Воден
26822
 
 
 
26822
 
 
АОС № 860/
08.07.2002г.
 
Предоставено
безвъзмездно
право на
ползване на
ФК"Сокол"
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ