Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ