Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за постъпилите предложения и становища по проекта на план-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2024г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2024г. на територията на Община Асеновград


Публикувано
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ