Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград

1634

Финален доклад - отчет за изпълнението на Интегриран план за Градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на град Асеновград  2014-2021 г. 

Актуализирана Матрица- бюджет ИПГВР

Протокол 2 от заседание на Работна група за актуализирана Инвестиционна програма на Община Асеновград по ОПРР 2014-2020 г.

Протокол 1 от заседание на Работна група за актуализирана Инвестиционна програма на Община Асеновград по ОПРР 2014-2020 г.

Община Асеновград обявява прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализирана инвестиционна програма по ОПРР 2014-2020 г.

Заповед за назначаване на работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Асеновград по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Състав на работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Асеновград по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Покана на Община Асеновград за сформиране на работна група за актуализиране на Инвестиционна програма по ОПРР 2014-2020 г.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград

Последна промяна:
Свалете в pdf