УКАЗАНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА СГРАДИ ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ОБЩИЯ АРХИТЕКТУРЕН ОБЛИК НА ГР. АСЕНОВГРАД ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ на НПВУ

577
Последна промяна:
Свалете в pdf