Дирекция "Строителство, благоустройство, строителен контрол и екология"

Услуги на отдела

Директор:
Атанас Димитров Тошевтел.: 0331 / 6-21-69


Дирекция  “Строителство, благоустройство, строителен контрол и екология”:

1. Изпълнява   функциите   и   задачите   по   устройство   на   територията, регламентирани в ЗУТ, свързани с подготовка на документацията във връзка с устройството на територията, градоустройството, строителството, архитектурата.

2. Подготвя технико-икономическо задание и документи за обекти на общината, количествено-стойностни сметки за включване в инвестиционната програма на общината за съответната година.

3. Извършва административно-технически услуги по одобряване     изменения   на   регулационни   планове и кадастралната карта.

4. Подготвя   документи   за   прокарване   на   временни   пътища   и   право   на преминаване през чужди имоти.

5. Подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи и преписки по параграф 4 от ЗСПЗЗ.

6. Осъществява ръководство, координация и контрол на капиталното строителство /жилищно, просветно, здравно и др. / на територията на общината.

7. Участва в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната инфраструктура на общината и за обектите общинска собственост /жилищно, просветно, здравно и др. / за поддръжка и основен ремонт.

8. Изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането на обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването и извършва заверки на заповедните книги за строежите.

9. Извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва актове на нарушителите.

10. Съставя констативни протоколи и  подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки , павилиони и преместваеми обекти, заповеди за спиране на строителството, заповеди за премахване на строежи вредни в санитарно-хигиенно отношение.

11. Участва в изготвянето на програми, стратегии   и   планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда.

12. Участва в разработването,  провеждането и контролирането на мероприятията, касаещи опазване и възстановяване на природата и екологичната политика на територията на общината.

13. Координира дейността   на общинската администрация   в областта   на екологията с РИОСВ, РЗИ, ДВСК, РДНСК, РДВР и други , както и с неправителствените екологични и природозащитни организации и движения, научната общност /висшите училища и университети, частните и държавни фирми,   неправителствените   организации   и   със   специалисти   в   областта   на екологията/.

14. Участва  в  контрола по изпълнение на договорите  за  дейността       по  сметопочистването,   сметоизвозването,    поддържането    на    депата    за    твърди отпадъци и в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др.

15. Изпълнява контрол и заверки на регистри за черни и цветни метали,

16. Извършва контрол по поддържане на зелената система на общината.

17. Контролира програмите по временна заетост – регионална програма и ОСПОС и програма „От помощи към заетост”.

18. Участва в разработване и изпълнение на програми, свързани с екологията.

19. Организира разработването на военновременния план на Общината и осъществява неговото поддържане и коригиране в съответствие с изискванията.

20. Разработва плана за превеждане на Общината в готовност за работа във военно време. Координира и контролира изпълнението на задачите, произтичащи от него.

21. Контролира техническата изправност и поддържането на пунктовете за управление на общината. Организира и контролира оперативното денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване във военно време, при стихийни бедствия, аварии и кризи.

22. Организира и контролира защитата на класифицираната информация, представляваща държавна и служебна тайна, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагането му.

23. Разработва плана за управление при кризи.

24. Организира и координира разработването на плана за защита при бедствия.

25. Осъществява дейностите свързани със земеделието и горите. Участва в разпределението  на  квотите за тютюн  от фонд "Тютюн". Събира  и обобщава информация за НСИ и Областна служба "Земеделие и гори" относно растениевъдството и животновъдството в общината.

26. Извършва справки и въз основа на тях издава служебни бележки относно правото на ползване на земеделски земи, служебни бележки от емлячните регистри.

27. Изготвя заповеди по чл.34 от ЗСПЗЗ и чл.22б от Закона за виното и спиртните напитки.

28. Подготвя документация и участие в търгове за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд.

29. Участва в комисии по маркиране и премахване на дървесна растителност.

30. Осъществява координация между Контролна техническа инспекция-Пловдив и собствениците на земеделска, земна и горска техника, както и координация на кметовете на населени места и институциите свързани със земеделието.

31. Участва в Областна комисия за установяване на вреди и щети по пчелите, както и Областна комисия към Регионална дирекция по горите - Пловдив за смяна на статута на имоти в горски фонд.

32. Издава превозни билети за дървесина придобита извън горски фонд и нейното маркиране.

33. Участва в работата на комисията по § 62 от ППЗСПЗЗ, за придобиване на собственост върху ползваните земи, изготвя заповеди за признаване и отказване право на собственост върху земеделски земи.

 

Наредби

 


ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ