Техническа инфраструктура

Функционалната и пространствена организация на техническата инфраструктура е в основата на нормалното функциониране на  останалите общински системи: обитаване, отдих, спорт, култура, комплексно обслужване и други.
 
Основен елемент на техническата инфраструктура е наличната водоснабдителна мрежа. Общината е добре запасена с питейна вода. Водоснабдеността на населението е 99, 9 на сто. В Общината се потребява 88 литра на ден от един жител. За областта този показател е 87 литра.
 
Въпреки сравнително добрата задоволеност с питейна вода през 2002 година 10,8 на сто от населението на Общината е било на режим за ползване на вода. Някои от водоизточниците са примитивно изградени. Предвижда се подобряване на съществуващото водоснабдяване както в Асеновград, така и в селищата, в които има потребност.
 
Непосредствено с водоснабдяването на населението е свързана канализационната система за отпадните води и тяхното пречистване. По статистически данни население, което ползва канализация за отпадни води е 79,3 на сто. Независимо, че това е по-високо с около 10 пункта от същото за Областта, една значителна част от населението няма канализационна мрежа и това е главно селското население. Изградена е частична канализация в по-големите села. В периода 2016 г. – 2018 г. по „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за гр.Асеновград, България” са изграждени 6,5 км. главна канализационна мрежа, рехабилитирани 16,8 км. канализационна мрежа и 4 км. второстепенна водоснабдителна мрежа.
 
През 2017 г.  започна изграждане на  пречиствателна станция за отпадъчни води в Асеновград с капацитет 65 350 еквивалент жители. По този начин се предотвратява замърсяването на река Чепеларска с битови отпадни води, както и замърсяването на р. Марица. Пречиствателната станция предстои да бъде въведена в експлоатация през 2019 г.
 
В Общината съществуват добри условия за напояване. По данни на Регионалното статистическо бюро поливните площи са  90 462 дка., което представлява 37,39 на сто от всички обработваеми площи. На територията на Общината са изградени три напоителни системи: “Асеновград”, “40-те извора” и “Мечка”. Капацитетът на разполагаемите води е много по-голям, отколкото са потребностите на Общината, затова получават вода Садовска и Първомайска община. Поливането е гравитачно. Проблем е поддържането на напоителните съоръжения.
 
Транспортната система в Общината се състои от републикански, общински и местни пътища и железопътен транспорт. Дължината на републиканските пътища на територията на Общината е 39,7 км, общинските пътища са с дължина 121,3 км. и местните пътища с дължина – 39 км. Транспортната мрежа включва и изградените улици в населените места на Общината. В Асеновград общата дължина на улиците е 210 км. а в селата е 227 км. В града уличната мрежа е добре изградена, с малки изключения - има улици настлани с баластра, а някои и без настилка. В селата състоянието е по-лошо, значителна част от улиците са покрити с трошен камък и баластра.
 
През територията на Общината преминава отсечка на железопътна линия № 16, Крумово-Асеновград. Тя е реконструирана и функционира нормално, обслужва се от електрически мотриси. По железопътната линия се извършва пътнически и товарен транспорт.
 
През 2013 г. е въведен в експлоатация Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Куклен, Първомай, Садово и Лъки. Към настоящия момент функционира една клетка за битови отпадъци и една клетка за строителни отпадъци. През 2018 г. започна изграждане на втора клетка за битови отпадъци и втора клетка за строителни отпадъци. Същите ще бъдат въведени в експлоатация през 2019 г.
 
През 2018 г. Община Асеновград сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2014- 2020” за изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъци и компостираща инсталация. Очаква се същите да бъдат изградени и въведени в експлоатация до  края на 2020 г.
 
Енергийната мрежа на територията на Общината е добре изградена и задоволява потребностите на населението.

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ