Устройствен правилник

УТВЪРЖДАВАМ: /п/
КМЕТ НА ОБЩИНАТА
Д-р Емил Караиванов  
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АСЕНОВГРАД
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 Чл.1. С този правилник се определят организацията на дейността и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на община Асеновград.
 Чл.2. В състава на общината влизат 28 населени места - селата /Бачково, Боянци, Бор, Врата, Горнослав, Добростан, Долнослав, Жълт камък, Златовръх, Избеглии, Нови извор, Козаново, Конуш, Косово, Леново, Лясково, Мостово, Мулдава, Новаково, Нареченски бани, Орешец, Патриарх Евтимово, Стоево, Сини връх, Тополово, Три могили, Узуново, Червен/, в това число 17 кметства.
 Чл.3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява техническата дейност му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на физическите и юридическите лица.
 
Глава втора
КМЕТ НА ОБЩИНА
 
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
 Чл.4. (1) Кметът на общината е орган на изпълнителната власт.
(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.
(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.
(4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и решенията, приети с местен референдум.
Чл.5 (1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от четирима заместник-кметове.
(2) Кметът на общината определя със заповед заместник - кмет, който да  изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.
(3) Кметът на общината може да оправомощава заместник-кметовете да изпълняват негови правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон.
(4) Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.
Чл.6. Кметът на Общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.
 
Раздел ІІ
ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Чл.7. (1) Кметът на общината:
1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината.
2. Внася за одобрение от Общинския съвет общата численост и структура  на  общинската  администрация и кметствата.
3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината,  кметските   наместници,   ръководителите   на   звената   на   издръжка   от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46,  ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания.
4. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени   заповеди,   задължителни   за   началниците   на   съответните   полицейски  служби.
5. Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския  бюджет;
6. Организира изпълнението на дългосрочните програми.
7. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита за изпълнението им два пъти годишно. Изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение решенията на съвета в тридневен срок от издаването или подписването им.
8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на Републиката и на Министерския съвет.
9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и  може да отменя техни актове.
10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и  движения,  както и с други органи  на  местното самоуправление в страната  и  в чужбина.
11. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени  устройствени   планове   при  условията   и   по   реда   на   Закона   за  устройство   на  територията и организира изпълнението им.
 12. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и  може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от  общинската администрация.
13. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет.
14. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
15. Осъществява правомощията си делегирани от Общинския съвет по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, по ред и условия регламентирани в ЗОС.
16. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
17. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС).
18. Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС.
19. Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската  администрация.
20. Представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетва. Прави годишен отчет за изпълнение на програмата пред Общинския съвет до 31 януари.
21. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и  чужбина и с неправителствени организации.
22. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.
(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет.
(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
(4) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.
   
Глава трета
ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА,      
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ     
 
Раздел I
ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ
Чл.8. Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.
Чл.9. Заместник-кметовете не са държавни служители.
Чл.10. Заместник-кметовете на Общината не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.
Чл.11. (1) Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно този правилник и възложените им функции.
 Чл.11.(2) /изм. със заповед № А-2210/14.11.2019г./ Заместник-кмет „Строителство, благоустрояване, строителен контрол и екология” и ”Управление на общински активи и транспорт”. Наблюдава и контролира дейността на дирекция „Строителство, благоустрояване, строителен контрол и екология” и дирекция ”Управление на общински активи и транспорт”, с два отдела: отдел „Управление на общинска собственост, нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане” и отдел „Организация на движението, транспорт и контрол”. Съгласува дейността на общинската администрация с фирмите и организациите, работещи по регионалното, териториалното и благоустройствено развитие на Общината.
Чл.11 (3) /изм.със заповед № А-2210/14.11.2019г./ Заместник-кмет „Финанси”, ”Хуманитарни дейности” и ”Правно нормиране“. Наблюдава и контролира дейността на дирекция ”Финанси” с отдел „Счетоводство”; отдел „Местни приходи” с два сектора – Сектор „Отчитане на местни приходи” и Сектор „Местни данъци” и отдел  „Бюджет”. Наблюдава и контролира дейността на дирекция “Хуманитарни дейности”. Поддържа връзките на общинската администрация с Регионален инспекторат по образованието-гр.Пловдив, с институциите на културата и туризма на общинско и областно ниво, както и със здравните, социални учреждения и звена. Наблюдава и контролира дейността на дирекция „Правно нормиране” с два отдела: отдел „Планиране на инвестиционни дейности, разработка на програми и проекти” и отдел „Правен”.
Чл.11 (4) /изм.със заповед № А-2210/14.11.2019г./ Заместник-кмет „Администриране на населените места в Община Асеновград“. Поддържа връзки с кметовете, кметските наместници и специалисти по населените места на територията на Общината. 
Чл.11 (5)  /отм.със заповед № А-2210/14.11.2019г./ 
Раздел II
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
Чл.12. (1) В състава на община Асеновград влизат следните кметства: Боянци, Долнослав, Златовръх, Избеглии, Нови извор, Козаново, Конуш, Леново, Мулдава, Новаково, Нареченски бани, Патриарх Евтимово, Стоево, Тополово, Бачково, Жълт Камък  и Червен.
(2) Населеното място Косово не е включено в състава на кметство и се обслужва административно от кмета на кметство Нареченски бани.
Чл.13.  Кметовете на кметства не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.
Чл.14. (1) Кметът на кметство:
1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;
 4. Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура;
5. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната  среда  и организира охраната на полските имоти;
6. Води регистрите по гражданско състояние.
7. Осигурява воденето на регистъра на население и изпращането на  актуализационни съобщения до отдел „АОН” и ТЗ”ГРАО”;
8. Осигурява извършването на административни  услуги на физически и юридически лица. 
9. Осигурява спазването на обществения ред, в изпълнение на правомощия по Закона за Министерство на вътрешните работи на съответната територия, до пристигане на полицейския орган;
10. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
11. Представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;       
12. Прави годишен публичен отчет пред населението на кметството.
(2) Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството.
(3) Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.
(4) На общо събрание на населението в кметствата могат да се избират кметски съветници, които подпомагат кмета при изпълнението на функциите му по чл.46.
 
Раздел III
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
Чл.15. В населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи кметски наместници за срока на мандата.
Чл.16. (1) Кметът назначава кметски наместници в следните населени места: Горнослав, Мостово, Три могили и Орешец.
(2) Населените места, които не са кметства и нямат назначени кметски наместници се обслужват, както следва: село Бор от специалист, село Лясково от старши специалист. Селата Врата и Сини връх се обслужват от кметски наместник на село Мостово, село Добростан се обслужва от кметски наместник на село Орешец,  а село Узуново от кмета на село Жълт камък.
Чл.17. Кметските наместници не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.
Чл.18. (1) Пълномощията на кметските наместници се определят от Общинския съвет и са регламентирани в чл. 103, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград.
(2) Кметските наместници се отчитат писмено за дейността си пред кмета на  общината в края на всяко полугодие.
(3) Кметските наместници могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до населеното място.
(4) Кметът на общината може да възлага на кметските наместници изпълнението на негови функции.
(5) На кметските наместници могат да се възлагат и други функции със закон или друг нормативен акт.
 
Глава четвърта
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл.19. Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.
Чл.20.(1) Общинската администрация е обща и специализирана.
(2) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.
(3) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината, свързани с неговата компетентност.
(4) Дирекциите, отделите, секторите и другите структурни звена ръководят, организират, координират и контролират съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.
 
Раздел ІІ
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА
Чл.21. (1) Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на общината.
(2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.
(3) Секретарят на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации през времето на мандата си.
Чл.22. (1) Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове.
(2) Секретарят на общината е с функции за наблюдение и контрол върху дейността на дирекция „Управление на ресурси и бази данни” с отдели: отдел „Информационно и материално-техническо обслужване” и отдел "Административно обслужване на населението".
(3) Секретарят на общината:
1. Организира дейността на общинската администрация;
2. Отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите;
3. Организира деловодното обслужване, документооборота в общината и общинския архив;
4. Отговаря за дейността на службите по гражданска  регистрация и административно обслужване;
5. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
6. Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината и Общинския съвет;
7. Отговаря за работата с жалбите и предложенията на физически и юридическите лица;
8. Подготвя и организира местните референдуми и организационно-техническата подготовка за произвеждането на изборите;
9. Утвърждава  Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
10. Организира атестирането на служителите в общинската администрация.
11. В  рамките на компетентността на общината осъществява връзката  и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването  на законността на територията на общината;
12. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането  на  Закона за  администрацията, Кодекса на труда,  Закона  за държавния служител, Закона за административното обслужване на физическите и юридически лица, Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване и подзаконови нормативни актове.
13. Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията; 
14. Съгласува длъжностните характеристики на държавните служители в общинската администрация;
15. Изпълнява други дейности, определени от нормативни актове.
 
Раздел III
ФУНКЦИИ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
 Чл.23. Общата администрация включва:
    1.  Дирекция „Правно нормиране”.
    2.  Дирекция „Финанси”.
    3.  Дирекция „Управление на ресурси и бази данни” 
 Чл.24. Специализираната администрация включва:
Главен архитект
Дирекция ”Управление на общински активи и транспорт”
Дирекция „Строителство, благоустрояване, строителен контрол и екология”.
Дирекция „Хуманитарни дейности”.
Чл.25.  На пряко подчинение на кмета на общината е отдел „Вътрешен одит” и Главен архитект.
 Отдел „Вътрешен одит” осъществява следните функции:
 1. Подпомага общината за постигане на целите й като:
1.1. Идентифицира и оценява рисковете в организацията;
1.2. Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на:
 - Идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на общината;
- Съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите;
- Надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативна информация;
- Ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
- Опазването на активите и информацията;
- Изпълнението на задачите и постигане на целите
1.3. Дава препоръки за подобряване на дейността в общината .
2. Вътрешният одит се осъществява чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране:
2.1. Одитните ангажименти за даване на увереност се изразяват в предоставяне на обективна оценка на доказателствата от вътрешния одитор с цел предоставяне на независимо мнение или извод относно процес, система или друг обект на одита.
2.2. Одитните ангажименти за консултиране се изразяват в предоставяне на съвет, мнение, обучение и други, предназначени да подобряват процесите на управление на риска и контрола, без вътрешния одитор да поема управленска отговорност за това.
 Главният архитект осъществява следните функции:
1. Упражнява ръководство и контрол на дейността, във връзка с устройство на територията, архитектурата, строителството, планирането на благоустройствените мероприятия и контрола по строителството, в съответствие с действащите нормативни актове.
2. Организира и ръководи работата на Общинския експертен съвет по устройство на територията ( ОЕСУТ ).
3. Подготвя предложения по ЗУТ за приемане от Общински съвет.
4. Съгласува предписания за изработване на ПУП и ПРЗ.
Чл.26. На пряко подчинение на заместник-кмет „Финанси” е Дирекция "Финанси”, която е структурирана в три отдела: „Бюджет”, „Местни приходи” /с два сектора - „Местни данъци” и „Отчитане на местни приходи”/ и „Счетоводство” и осъществява следните функции:
 (1) Отдел „Бюджет"
1. Организира съставянето, изпълнението и актуализирането на бюджета на общината.
2. Осъществява цялостната организация за публичното обсъждане на проекто-бюджета от местната общност.
3. Изготвя бюджетната прогноза за следващи периоди.
4. Организира съставянето, изпълнението и актуализирането на план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове.
5. Оказва методическа помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности.
6. Изготвя становища, информации, докладни записки и други относно изпълнението на бюджета.
7. Изготвя и участва в изготвянето на предложения до Общински съвет за промени в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
8. Участва в разработването на структура или промени в структурата на общинска администрация.
9. Разработва и съгласува длъжностните и поименните разписания на персонала в общинска администрация и звената към нея преди утвърждаването им от кмета на общината.
10. Осъществява контрол по изпълнението на плана за заплати за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение и прави целесъобразни предложения.
11. Разработва вътрешни правила за работна заплата, предлага ги за одобрение и контролира правилното им изпълнение.
12. Изготвя докладни записки до Общински съвет при разработване и  актуализиране  на план-сметката по чл.66, ал.1 от ЗМДТ, съобразно решението на комисията
 
(2) Отдел „Местни приходи”се състои от два сектора, които осъществяват следните функции:
 
Сектор „Местни данъци”
1. Извършва дейности, свързани с обслужване на данъкоплатците по Закона за местни данъци такси, приемане и обработка на данъчните декларации по ЗМДТ, проверка на декларираните от данъкоплатците данни, проверка за възстановяването на надвнесените или недължимо внесени суми по ЗМДТ на физически и юридически лица, съгласно утвърдените процедури.
2. Установява административни нарушения, събиране, контрол и ревизии по ЗМДТ.
3. Изготвя удостоверения за данъчна оценка, за платен данък наследство, за платен данък върху МПС, съгласно ЗМДТ.
4. Изготвя становища и отговори на постъпили заявления от физически и юридически лица, организации и други.
5. Изготвя и участва в изготвянето на предложения до Общински съвет за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград, Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград, и други наредби, свързани с дейността на отдела.
 
Сектор „Отчитане на местни приходи”
1. Приема, съхранява и предава паричните средства от местни данъци и такси в касата на Общината, чрез касиерите.
2. Отговаря за правилното съхранение и ползване на счетоводната информация.
3. Осъществява текущ контрол по събиране на определените видове местни приходи.
4. Изготвя удостоверения за наличие или липса на задължения към Общината.
5. Изготвя становища и отговори на постъпили заявления от физически и юридически лица, организации и други.
6. Изчислява и въвежда необходимата информация за размера на таксата за битови отпадъци на наемателите и ползвателите на общинска собственост.
7. Въвежда необходимата информация относно удържаните суми от ползвателите на леки гаражни клетки и изготвя информация за дължимите и платени такси от издадените разрешения за поставяне на гаражи.
8. Изготвя и участва в изготвянето на предложения до Общински съвет за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград, Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград , и други наредби, свързани с дейността на отдела.
 
(3) Отдел „Счетоводство”
1. Организира, ръководи, координира и контролира счетоводната дейност на Общината.
2. Контролира правилното оформяне на първичните счетоводни документи и своевременното им отразяване в счетоводните регистри, съгласно действащото законодателство и вътрешните актове.
3. Изготвя сборния годишен финансов отчет и отчетите за касово изпълнение за съответните периоди.
4. Съставя отчетите за целево превежданите средства на общината.
5. Оказва методическо ръководство и помощ на второстепенните разпоредители по прилагане на нормативната уредба и вътрешните актове, касаещи финансово-счетоводната работа.
6. Организира и контролира провеждането на годишните инвентаризации, както и приемане-предаване между материално-отговорните лица.
7. Осигурява съхраняването на счетоводните документи, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
8. Организира разработването, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативна база в областта на счетоводната дейност на Община Асеновград.
9. Осъществява цялостната организация за публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и отчета на общински дълг.
10. Подготвя за внасяне информация в Общинския съвет за изпълнението на бюджета и отчета на общинския дълг.
11. Прави предложение по усъвършенстване на счетоводната работа и електронна обработка по програми.
Чл.27. На пряко подчинение на Заместник-кмет ”Правно нормиране” и Строителство, благоустрояване, строителен контрол и екология” са дирекция „Правно нормиране” с два отдела: отдел „Планиране на инвестиционни дейности, разработка на програми и проекти” и отдел „Правен”, и дирекция „Строителство, благоустрояване, строителен контрол и екология”, които изпълняват следните функции:
  
(1) Дирекция „Правно нормиране” е структурирана в два отдела „Правен” и „Планиране на инвестиционни дейности, разработка на програми и проекти”,които осъществяват следните функции:
 
Отдел”Правен”:
1. Дава задължително становище по законосъобразността на проектите на актове и решения на Общинския съвет.
2. Дава становище по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на общината, а при несъгласие прилага мотивирано мнение.
3. Дава становище по законосъобразността при съставянето, изменението и прекратяването на договори.
4. Контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица.
5. Осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира кмета на общината за тях.
6. Осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд.
7. Съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината.
8. Дава мнение при необходимост по постъпили сигнали и предложения.
9. Осигурява участие на юристи във всички конкурси, търгове, комисии, процедури по обществени поръчки и концесии, провеждани от общината.
10. Осигурява присъствие на заседанията на Общинския съвет и на постоянните комисии при необходимост.
11. Получава периодично информация от адвокатите, обслужващи Община Асеновград по граждански договор, за хода на делата, които водят от нейно име.
12. Съгласува актове за установяване на нарушения и наказателни постановления за нарушения на наредби на общината.
13. Следи за прилагането на ЗМСМА и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с местното самоуправление.
14. Осъществява предварителен контрол преди вземане на решение или извършване на действие, съгласно Системата за финансово управление и контрол.
15. Извършва проверки, резултатите, от които се документират и се изразява писмено мнение относно законосъобразността на:
- Процедури за възлагане на обществени поръчки.
- Покупка на активи и услуги.
- Командировки в страната и чужбина.
- Действията, свързани с разпореждания с активи и средства.
- Действията, свързани с управление и стопанисване на имуществото на Общината, продажба на движимо и недвижимо имущество и услуги, отдаване под наем.
- Провеждане на конкурс за назначаване на служители и назначаването им.
16. Води регистър на постъпили заявки за поемане на задължения и извършване на разход.
17. Участва в:
- Разработване на процедури за идентифицирането на рисковете.
- Въвеждане система за контрол и докладва /вътрешно и външно/ на значими рискове на съответните нива.
18. Създава и поддържа публичните регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, общинските предприятия, юридическите лица с нестопанска цел, гражданските дружества по образци, ред за воденето и съхраняването им съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и министъра на правосъдието.
19. Следи за спазване на разпоредбите на “Наредба за реда и условията, при които Общински съвет упражнява правата върху общинската част на капитала в търговските дружества с общинско участие и едноличните търговски дружества”.
20. Изготвя становища и докладни записки за:
- Образуване, преобразуване и прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;
- Участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала на други дружества;
- Участието на общината в други търговски дружества;
- Възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите за управление и контрол;
- Приемането на годишните отчети на едноличните търговски дружества;
- Увеличаване и намаляване на капитала и промяна на устава на търговските дружества;
- Внасяне в капитала на търговските дружества като непарична /апортна/ вноска на свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти частна общинска собственост;
- Създаването, преобразуването и закриването на общински предприятия.
 
Отдел „Планиране на инвестиционни дейности, разработка на програми и проекти”:
1. Обобщава и анализира подадените от всички дирекции годишни план-графици за провеждане на обществени поръчки, определя обекта и вида на процедурите и изготвя обобщения годишен план-график за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
2. Извършва промени в годишния план-график, след иницииране от съответната дирекция за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
3. Изготвя и осигурява изпращането за обнародване предварителните обявления за обществени поръчки.
4. Изготвя документациите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка след представяне на утвърдени от кмета на общината докладни записки, съдържащи финансови и технически изисквания, количествено-стойности сметки и/или максимална стойност на поръчката и подробни технически спецификации.
5. Организира изготвянето на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка от комисия назначена със заповед на кмета на общината.
6. Извършва проверка за законосъобразност на документацията.
7. Изпълнява изискванията и задълженията съгласно вътрешните правила за обществени поръчки.
8. Осигурява съгласуването и одобрението на документациите от кмета на общината.
9. Осигурява изпращането на решението и обявлението за публикуване, като упълномощен потребител до Агенцията за обществени поръчки/АОП/.
10. Организира цялостното провеждане на процедурите за обществени поръчки.
11. Участва в работата на постоянни и временни комисии, назначени със заповед на Кмета на Общината.
12. Изготвя, съгласува и организира подписването на договорите със спечелилите участници след проверка за законосъобразност на документацията.
13. Събира и изпраща в Агенция за обществени поръчки информация за изпълнението и приключването на договори.
14. Архивира досието на обществената поръчка.
15. Води регистъра за решенията по обществените поръчки на общината.
16. Води регистър за сключените договори по Закона за обществени поръчки и подзаконовите актове по неговото прилагане, изготвя писмени становища по тях.
17. Осъществява процесуално представителство пред КЗК и ВАС по образувани дела, в съответствие и в рамките на пълномощията, предоставени от Кмета на Общината.
18. Окомплектова преписки по подадени жалби по Закона за обществени поръчки и следи делата в съответните институции.
19. Отговаря на жалби и сигнали адресирани, съгласно действащото законодателство.
20. Изпраща информация до Агенция за обществени поръчки и други институции съгласно изискванията на нормативната уредба, отнасяща се до обществени поръчки.
21. Проучва и прилага европейското законодателство в областите, касаещи работата на отдела.
22. Организира, координира и разработва програми и проекти, отразяващи общинската политика.
23. Организира и координира дейностите по разработване, актуализиране и отчитане на Общинския план за развитие.
24. Формулира мерки за решаване на идентифицираните проблеми и нужди на общината съгласно заложените приоритети в Общински план за развитие.
25. Организира изготвянето на технически задания за възлагането и процедира изготвените от проектанти инвестиционни проекти.
26. Проучва източници на финансиране и извършва подбор на подходящите за целите на общината.
27. Изготвя и внася предложения пред Общинския съвет и участва в съответните комисии.
28. Изготвя и внася проектни предложения пред Управляващи органи по Оперативни програми и други донорски организации.
29. Поддържа регистри за проектите, реализирани от общината /включително и в партньорство/ с финансовата подкрепа на Програмите от Структурните фондове на Европейския съюз /ЕС/ и други национални и международни донорски програми.
30. Установява нови контакти с общини от други страни-членки на ЕС и международни организации за съвместно участие в проекти и програми с външно финансиране.
31. Въвежда, планира, организира, координира и контролира дейностите по поддържане и развиване на Системи за управление на качеството.
32. Методически насочва и координира дейността на дирекциите и отделите в хода на внедряване и своевременно актуализиране на системите по управление.
33. Извършва наблюдение, коригира и актуализира несъответствията на системата, съобразно изискванията на стандартите.  
34. Провежда встъпителни обучения на новопостъпили и преназначени служители по документите на системата за качеството.
35. Контролира дейността и резултатите от внедряване на система по качество в дирекциите, отделите и секторите.
36. Планира, организира и ръководи извършването на вътрешни одити по Системата за управление на качеството.
37.Организира прилагането на ефективни мерки при открити несъответствия и контролира сроковете за отстраняването им.
38. Сключва договори за премахване и рециклиране на излезлите от употреба значими аспекти. 
39. /нова със заповед № А-443/31.03.2017 г./ Изготвяне на техническа документация при обявяването на обществени поръчки.
40. /нова със заповед № А-443/31.03.2017 г./ Изпълняване на инвеститорски функции на обекти.
41. /нова със заповед № А-443/31.03.2017 г./ Издаване на удостоверения за степен на завършеност на строежите.
 
(2) Дирекция „Строителство, благоустрояване, строителен контрол и екология” осъществява следните функции:
 
1.  Изпълнява   функциите   и   задачите   по   устройство   на   територията, регламентирани в ЗУТ, свързани с подготовка на документацията във връзка с устройството на територията, градоустройството, строителството,  архитектурата.
2. Подготвя технико-икономическо задание и документи за обекти на общината, количествено-стойностни сметки за включване в инвестиционната програма на общината за съответната година.
3. Извършва административно-технически услуги  по  одобряване  изменения  на  регулационни  планове  и кадастралната карта.
4. Подготвя   документи   за   прокарване   на   временни   пътища   и   право   на преминаване през чужди имоти.
 5. Подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи и преписки по параграф 4 от ЗСПЗЗ.
 6. Осъществява ръководство, координация и контрол на капиталното строителство /жилищно, просветно, здравно и др. / на територията на общината.
 7. Участва в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната инфраструктура на общината и за обектите общинска собственост /жилищно, просветно, здравно и др. / за поддръжка и основен ремонт.
8. Изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането,
изграждането на обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването и извършва заверки на заповедните книги за строежите.
9. Осъществява строителен контрол на строежите и преместваемите обекти на територията на Общината съгласно ЗУТ и наредбите към него, като не допуска незаконното им строителство и ползване, за което съставя констативни протоколи и актове на нарушителите, подготвя заповеди на Кмета за спиране и премахване на незаконните строежи и преместваеми обекти.
10. Присъства на откриването на строителните обекти и заверява необходимите протоколи за строежите, съхранява безсрочно в Общината уведомленията за зaверени заповедни книги на строежите.
11. Съставя протоколи и подготвя заповеди на Кмета на Общината да се премахнат, преобразуват или ремонтират строежи неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали, строежи негодни за ползване, застрашени от самосрутване, вредни в санитарно и хигиенно отношение.
12. Участва в изготвянето на програми, стратегии и планове
 за устойчиво развитие по отношение на околната среда.
13. Участва  в разработването, провеждането и контролирането
 на мероприятията, касаещи опазване и възстановяване на природата и екологичната политика на  територията на общината.
14.Координира дейността на общинската администрация  в областта
на екологията с РИОСВ, РЗИ, ДВСК, РДНСК, РДВР и други, както и с неправителствените екологични и природозащитни организации и движения, научната общност /висшите училища и университети, частните и държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията/.
15. Участва в контрола по изпълнение на договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци и в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др.
16. Изпълнява контрол и заверки на регистри за черни и цветни метали.        
17. Извършва контрол по поддържане на зелената система на общината.
18. Контролира програмите по временна заетост .
19. Участва в разработване и изпълнение на програми, свързани с екологията.
20. Организира разработването на военновременния план на Общината и осъществява неговото поддържане и коригиране в съответствие с изискванията.
21. Разработва плана за превеждане на Общината в готовност за работа във военно време. Координира и контролира изпълнението на задачите, произтичащи от него.
22. Контролира техническата изправност и поддържането на пунктовете за управление на общината. Организира и контролира оперативното денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване във военно време, при стихийни бедствия, аварии и кризи.
23. Организира и контролира защитата на класифицираната информация, представляваща държавна и служебна тайна, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагането му.
24. Разработва плана за управление при кризи.
25. Организира и координира разработването на плана за защита при бедствия.
26. Осъществява дейностите свързани със земеделието и горите. Събира и обобщава информация за Национален статистически институт и Областна служба "Земеделие и гори" относно растениевъдството и животновъдството в общината.
27. Извършва справки и въз основа на тях издава служебни бележки относно правото на ползване на земеделски земи, служебни бележки от емлячните регистри.
28. Изготвя заповеди по чл. 34 от ЗСПЗЗ и чл. 22б от Закона за виното и спиртните напитки.
29. Подготвя документация и участие в търгове за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд.
30. Участва в комисии по маркиране и премахване на дървесна растителност.
31. Осъществява координация между собствениците на земеделска, земна и горска техника, както и координация на кметовете на населени места и институциите свързани със земеделието.
32. Участва в Областна комисия за установяване на вреди и щети по пчелите, както и Областна комисия към Регионална дирекция по горите - Пловдив за смяна на статута на имоти в горски фонд.
33. Издава превозни билети за дървесина придобита извън горски фонд и нейното маркиране.
Чл.28. На пряко подчинение на заместник-кмет Хуманитарни дейности е Дирекция "Хуманитарни дейности", която осъществява следните функции:
1. Ръководи и координира дейността на училищата, детските заведения и извънучилищни   звена в Общината за организиране  на учебно-възпитателния  процес.
2. Осъществява контакти с Министерство на образованието и науката /МОН/ и Регионалния инспекторат по образование на МОН.
3. Осигурява задължително обучение на децата до 16 години.
4. Координира и контролира ритмичното финансиране в направления: образование, здравеопазване, социални дейности, култура, физическа култура, спорт и туризъм и вероизповедание, и въпроси  свързани с етническите
 групи и малцинствата в Общината.
5. Осигурява условия за здравното обслужване на населението, училища, детски заведения и други чрез координиране и контролиране на:
-Доболнично здравеопазване – общо-практикуващи лекари, стоматологично обслужване, специализирана доболнична помощ, техническите и клинични лаборатории;
- Болничното здравеопазване;
- Здравеопазването в детските заведения, училищата и социалните домове;
- Балнеолечението;
- Лекарство снабдяването на населението.
6. Подпомага дейността на кмета и администрацията за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между държавните и местните институции с цел формиране и реализиране на общинската политика по отношение на здравеопазването.
7. Координира и контролира дейността на детските ясли и млечна кухня.
8. Поддържа, актуализира и съхранява картотеки на:  договорите за наем, сключвани с наемателите на общински жилища, на крайно нуждаещите се граждани, подали документи за настаняване под наем в общински жилища и на жилищно-спестовните вложители, подали документи за включване в списъците на правоимащите или придобили право  на компенсация по ЗУЖВГМЖСВ.
9. Издава удостоверения по молби на граждани за картотека като крайно нуждаещи се граждани или жилищно-спестовни вложители.
10. Извършва огледи по молби на физически лица – крайно-нуждаещи се граждани, наематели на общински жилища и жилищно-спестовни вложители; подготвя отговори по молби и жалби и въз основа на направените констатации или решенията на комисията по чл. 3 от НУРУЖНГНПНПОЖ.
11. Изготвя предложения за броя, вида, местонахождението на общинските жилища и за промяна на техния статут.
12. Координира дейността за борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
13.Подготвя и организира изпълнението на общинската стратегия за  предоставяне на социалните услуги и помощи и изготвя годишни планове за изпълнение на стратегията.
14. Поддържа връзка с неправителствени организации, клубове на пенсионера, на инвалида, на диабетиците и трапезарии.
15. Организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и за рехабилитация и изпълнението на Общинската програма за закрила на детето.
 16. Разработва програми и стратегии  за интегриране на малцинствени групи към общността.
 17. Проучва възникнали етнически въпроси.
 18. Разработва основните насоки за формиране на общинската политика в областта на младежта и спорта и ги предлага за утвърждаване.
 19. Провежда общинската политика в областта на младежта и спорта.
 20. Осъществява връзки с Българските спортни федерации, Спортните клубове, училищата и кметовете на малките населени места в община Асеновград.
 21. Отговаря за общинската спортна база.
 22. Подпомага и координира дейността на културните институции и на гражданите за създаването, опазването и разпространението на културни ценности в града.
 23. Координира дейността на градската библиотека, музеите и читалищата.
 24. Организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно исторически календар и провеждането на местните, националните и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на Общината.
 25. Организира съхраняването и обработката на общинския архив, както и издаването на документи.
26. Осъществява контакти с побратимените общини от страната и чужбина и съдейства за създаването на нови контакти с други международни институции.
Чл.29. На пряко подчинение на заместник-кмет ”Управление на общински активи и транспорт” е дирекция ”Управление на общински активи и транспорт” с отдел „Управление на общинска собственост, нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане” и отдел „Организация на движението, транспорт и контрол”, които осъществяват следните функции:
 
Отдел "Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”:
1. Издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на общината, в това число и преписки за деактуване на имоти държавна собственост, съставя  актове  за  общинска  собственост  на  недвижими имоти и осъществява действия по отписването им от актовите книги.
2. Поддържа в актуално състояние регистъра на актове за общинска собственост и следи за вписването им в Служба по вписванията. Изпраща препис от акта в 7-дневен срок от вписването му на службата по геодезия, картография, и кадастър, на областния управител и на лицата, на които е предоставен имота.
3. Изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността на имотите, заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки и преписки по актове за непълноти и грешки в кадастралните карти на територията на общината, където Общината е заинтересован собственик.
4.Изготвя, обработва, докладва и придвижва преписки по придобиването, учредяването на права на ползване и на  строеж, права за пристрояване и надстрояване и други ограничени вещни права върху общинските недвижими имоти, както и продажби и замени на общинско имущество.
5. Съгласно ЗОС, ЗУТ, НРПУРОИ и НУРУЖНГНПНПОЖ разработва предложения за разпоредителните сделки и продажбите на общинските жилища.
6. Съгласно ЗОС и НРПУРОИ разработва предложения за управлението на публичната общинска собственост и постъпилите молби от сдружения с нестопанска цел до Кмета за внасяне и разглеждане в Общински съвет и след приемането им изготвя заповедите и договорите, свързани с тях.
7. Организира и контролира управлението на нежилищните имоти-общинска собственост.
8. Подготвя и предлага на кмета на общината предложения по управлението на частната общинска собственост.
9. Подготвя необходимите документи и организира цялостната процедура за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем или при продажби на имоти - общинска собственост, изготвя заповеди и договори свързани с тях.
10. Подготвя допълнителните споразумения към вече сключени договори за наем в съответствие с настъпили промени, както и предизвестия за прекратяването им.
11. Води картотека с досиетата на сключените договори за отдаване под наем на нежилищни имоти - общинска собственост.
12.Отразява сключването на договорите за наем на нежилищни имоти  - общинска  собственост, месечния наем, всички промени по договорите, както и прекратяването им в програмния  продукт контролира редовността на плащанията на наемната цена и подготвя информация до дирекция  Правно нормиране за просрочените плащания от нередовни наематели.
13. Следи за състоянието на общинските имоти и прави предложение за осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им.
14. Организира и провежда процедури за учредяване на общински концесии. Извършва след концесионен контрол. Подава информация в националния концесионен регистър.
 
Отдел "Организация на движението, транспорт и контрол”:
1. Участва в разработването на транспортните схеми за общински, между общински и между областни превози с автобусен транспорт.
2. Участва в комисията за разработване и актуализация на транспортните схеми, комисията по Безопасност на движението и комисията за провеждане на процедура за възлагане на превозите.
3. Участва в разработването на програми, становища и други за развитието на транспорта в общината.
4. Организира издаването на разрешения за таксиметров превоз на пътници.
5. Извършва контрол по изпълнението на договорите за извършване на превозите по транспортните схеми.
6. Извършва проверки по постъпили молби, жалби и предложения на граждани свързани с транспорта.
7. Организира и обезпечава транспортното обслужване на общинска администрация и Общински съвет.
8. Отговаря за техническото състояние на служебните автомобили.
9. Разпределя компенсациите за безплатни или по намалени цени пътувания и субсидиите за вътрешноградските и между селищни пътнически превози съобразно законовите изисквания и писмата на Министерство на финансите.
 Чл.30. На пряко подчинение на Секретаря на общината е Дирекция "Управление на ресурси и бази данни", която е структурирана в два отдела – „Информационно и материално-техническо обслужване” и „Административно обслужване на населението”.
 
Извън отделите на директно подчинение на директора на дирекцията се осъществяват и други функции:
 (1) Функции, свързани с управленски дейности, управление на човешките ресурси и административно осигуряване дейността на Общинския съвет:
1. Координира работата по изпълнение решенията на Общинския съвет, задачи, които произтичат от актове на Президента, Министерски съвет, оперативки и др., осъществява контрол относно изпълнението на работата в предвидените срокове.
2. Извършва организационно-техническата подготовка при произвеждането на избори и организиране на допитвания до населението.
3. Организира своевременното запознаване на кметовете на кметства.
 и кметските наместници с всички разпоредителни актове на Кмета на Общината, задължителни за изпълнение.
4. Ръководи компетентно проучване и разрешаване на молби, жалби, сигнали и предложения от компетенциите на дирекцията и кметствата.
5. Координира работата по организацията на административното обслужване в изпълнение Закона за администрацията, Административно-процесуалния кодекс и Наредбата за общите правила за организация на административното обслужване.
6. Сътрудничи при осъществяване контакти с политически партии, организации, съюзи, чуждестранни делегации, побратимени градове и други.
7. Оформя документите при сключване и промяна на трудовото и служебно правоотношение в съответствие действащото законодателство. Води личните досиета на служителите от общинската администрация.
8. Организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация.
9. Организира и методически подпомага атестирането на служителите от общинската администрация–разработването на личните планове на служителите и изготвяне на атестационните формуляри.
10. Организира дейностите по квалификация и обучение на служителите от общинската администрация и създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им.
11. Организира попълването на личните планове за обучение на служителите, като ги съгласува и изготвя годишния план за обучение.
12. Подготвя и участва в процедурите при провеждане на конкурси за назначаване на служители по трудово и служебно правоотношение.
13. Подготвя и прилага процедурите за осъществяване на конкурентен подбор между служителите съгласно нормативните изисквания.
14. Осъществява връзка с Дирекция ”Бюро по труда”, Национална агенция по приходите и други институции.
15. Осъществява  организационното и техническо  обслужване  на  Общинския  съвет.
16. Осигурява деловодното обслужване на Общинския съвет и на неговите постоянни комисии.
17. Осигурява техническата подготовка и изпраща материалите и поканите за заседания на Общинския съвет и неговите комисии.
18. Осигурява воденето на протоколите и присъствието на заседанията на съвета и комисиите, изпращането на актовете на Общинския съвет в 7-дневен срок от приемането им.
19. Поддържа и актуализира картотеката на общинските съветници и съхранява документацията, свързана с дейността на Общинския съвет и отделните комисии.
20. Поддържа в актуално състояние база данни с всички приети актове на Общинския съвет.
21. Отговаря за публикуването на актовете на Общинския съвет.
22. Осъществява връзка с всички структурни звена в общинската администрация по отношение подготовка, получаване на материали, решения и справки.
 
(2) Отдел "Информационно и материално-техническо обслужване"
Изгражда, разширява, поддържа наличната компютърна и офис техника, мрежовите операционни системи, сървърите, локалната мрежа и телефонната мрежа в Общината.
Организира, координира и контролира внедряването, развитието и обслужването на информационните системи и оказва квалифицирана помощ при работа с програмните продукти и компютърната техника.
Подготвя технически задания за доставка или възлагане за разработка на софтуер и компютърна техника, организира закупуването на хардуер, хардуерни компоненти и софтуер и офис техника.
Осигурява и поддържа актуални архиви на базите данни.
Осигурява и следи за надеждна антивирусна защита на сървърите и работните станции в сградата на общината и кметствата.
Осъществява политика по информационна сигурност на Общината, съгласно изискванията на ISO27001-2013.
Организира предоставяне и разширяване на електронни услуги за гражданите и бизнеса.
Поддържа, актуализира и развива Интернет страницата на общината и чрез нея дава публичност на решенията на общинския съвет и нормативните документи, приети от него. Осигурява информация за административните услуги, извършвани от общината.
Организира комуникационна връзка с кметствата и кметските наместници за предоставяне на административни услуги на населението.
Организира и осъществява деловодната дейност и документооборота в Общината, издаването на финансови документи за извършени плащания по Тарифата за таксите и услугите -  наемна дейност, концесии, наказателни постановления и фишове, режийни и други плащания по договори. Ръководи работата на Център за информация и услуги в общината.
Координира, контролира и обезпечава материалното и техническо обслужване на общинската администрация.
Осигурява поддръжката и стопанисването на административната сграда на общината.
 
(3) Отдел "Административно обслужване на населението"
 1. Създава и поддържа регистъра на населението в актуален вид.
2.Съхранява документи и картотечен регистри на хартиен носител и в автоматичен информационен фонд.
3. Създава и поддържа регистри на актове за гражданско състояние в предвидените от Закона за гражданската регистрация срокове.
4. Създава и поддържа Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние.
5. Създава и поддържа националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България.
6. Създава и поддържа регистъра на единните граждански номера.
7. Приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи гражданското състояние и гражданската регистрация на населението.
8.Осигурява информационно и административно обслужване на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
9. Оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства, кметски наместници и специалисти.
10. Контролира работата на кметовете на кметства, кметските наместници по гражданската регистрация и гражданско състояние на лицата, правилното водене и съхранение на регистрите за население, на съответни документи.
11. Актуализира и подготвя избирателни списъци за избори.
12. Координира работата по организацията на административното обслужване в изпълнение Закона за администрацията, Административно-процесуалния кодекс и Наредбата за общите правила за организация на административното обслужване.
13. Извършва и други дейности, вменени със закон или подзаконов нормативен акт като компетенции на ГРАО.
 
Глава пета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Чл.31. Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.
Чл.32. Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината.
Чл.33. (1) Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване и подзаконовите нормативни актове и вътрешни нормативни актове - Етичен кодекс на служителите в общинската администрация, Харта на клиента, Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Асеновград и Вътрешните правила за работата на общинската администрация и Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги от Община Асеновград. 
(2) Вътрешните нормативни актове на общинска администрация - Асеновград се утвърждават от кмета на общината.
Чл. 34. (1) Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени със закон.
(2) Секретарят на общината или упълномощен от него служител с ръководни функции може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните характеристики.
Чл. 35. (1) Постъпването на държавна служба в общинската администрация става задължително след провеждане на конкурс.
(2) Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.
Чл.36. Служителите в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.
Чл.37. (1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи определени от кмета на общината в сферата на дейността им.
(2) При отсъствие, ръководителя на административното звено се замества от определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията.
Чл.38.  Служителите от общинската администрация са длъжни:
1. Да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната.
2. С ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на общинската администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт.
3. Да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи.
4. Професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица.
5. Да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и общината. 
6. Да проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред кмета, заместник-кметовете и секретаря за по-ефективно управление на общината.
7. Да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат новостите в работата си.
8. Да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на граждани и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок.
9. Да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със закона.
10. Да ползват икономично канцеларските материали, ел.енергия, вода, телефонни  разговори  и др.  с цел намаляване на разходите за  материалната издръжка на  общината.
11. Да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или подготвят, в съответствие с нормативните изисквания.
12. Да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда.
Чл.39. Служителите могат да правят изявление от името на общината само със съгласието на кмета на общината.
 Чл.40. Служителите в общинската администрация имат право на представително или работно облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на представителното и работното облекло се определя ежегодно със заповед на кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.
Чл.41. За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждение по ред, определен в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове.
Чл.42. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5 дневна работна седмица.
(2) Във връзка с Наредбата за  административното обслужване в Центъра за информация и услуги е въведен непрекъсваем режим на работа, както следва: от 8.00 ч. до 17.00 ч.
(3) Началото и края на работното време и почивките на служителите от общинската администрация се определя с Вътрешните правила за работа на общинската администрация и Вътрешни правила за организация на административното обслужване.
Чл.43. (1) 3а принос при изпълнение на служебните си задължения служителите в общинската администрация имат право на отличия и награди.
(2) Видовете отличия и награди, както и реда за получаването им се определят съгласно Закона за държавния служител и Вътрешните правила за работната заплата.
(3) Награждаването на служителите от общинската администрация се извършва със заповед на кмета на общината. В заповедта за награждаване се определя видът  отличие или награда.
(4) Кметът на общината може по своя преценка едновременно да награди с  отличие и с предметна награда.
Чл.44. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.
Чл.45. Служителите в общинската администрация имат всички права и задължения съгласно Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхната дейност.
Чл.46.  В структурата на общинската администрация, съгласно чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА, се назначават служители, които подпомагат и осигуряват работата на Общинския съвет.
(1) Заповедите за назначаване и освобождаване на служителите по ал.1 се
издават от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския  съвет.
(2) Служителите по ал.1 спазват всички изисквания за служители в общинската  администрация.
(3) Заповедите   за   награждаване,   наказания,   командировки   и   отпуски   на  служителите по ал.1 се издават от кмета на общината, съгласувано с председателя  на  Общинския съвет.
Чл.47. Възлагането на задачи, свързани с организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и неговите комисии и контрола на дейността на служителите, назначени по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА се извършва от Председателя на Общинския съвет.

 

ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Устройственият правилник на общинската администрация се издава на основание чл. 44, ал. 1, т.17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Закона за администрацията.
Правилникът се изменя и допълва във връзка с действащото законодателство и Решение № 158 от 27.01.2016 г. на Общински съвет – Асеновград.
§ 2. Настоящият правилник отменя изцяло Устройствения правилник утвърден със заповед № А-1/07.01.2014 г. на Кмета на Общината.
§ 3. Устройственият правилник на общинската администрация е утвърден със заповед № А-142/08.02.2016 г. на  кмета на общината и влиза в сила от датата на заповедта.
§ 4.  Устройственият правилник на общинска администрация е допълнен със заповед № А-443/31.03.2017 г. на  кмета на общината и влиза в сила от датата на заповедта.
 
 

 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
З А П О В Е Д
 
№ А-443
Гр.Асеновград, 31.03.2017 г.
 
 
На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.17 от ЗМСМА  
 
 Д О П Ъ Л В А М  :
 
Устройствен правилник на общинска администрация -  Асеновград, утвърден с моя заповед № А-142 от 08.02.2016 г., както следва:
В Чл.27 – Дирекция „Правно нормиране” в отдел „Планиране на инвестиционни дейности, разработка на програми и проекти” се добавят нови точки със следния текст:
          39. Изготвяне на техническа документация при обявяването на обществени поръчки.
          40. Изпълняване на инвеститорски функции на обекти.
          41. Издаване на удостоверения за степен на завършеност на строежите.
 
Настоящата заповед е неразделна част от заповед № А-142 от 08.02.2016 г.
Същата да се доведе до знанието на заместник-кметовете, директорите на дирекции, а чрез тях и до всички служители на общинската администрация, кметовете на кметства, кметските наместници и специалисти в селата за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж.Петър Иванов – Секретар на Общината.
 
 
Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ  /п/
Кмет на Община Асеновград
        
 Съгласувал юрист:  /п/
Маргарита Узунова – старши юрисконсулт
в дирекция „Правно нормиране”
 
ЕК/МК

 
О Б Щ И Н А  А С Е Н О В Г Р А Д, О Б Л А С Т  П Л О В Д И В
 
З А П О В Е Д
№ 2210
гр. Асеновград, 14.11.2019 г.
 
На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.17 от ЗМСМА  
                                                     
И З М Е Н Я М  :
 
Устройствен правилник на общинска администрация - Асеновград, утвърден със Заповед № А-142 от 08.02.2016 г. и допълнен със Заповед № А- 443/ 31.03.2017 г. както следва:
Чл.11.(2) се изменя по следния начин:
Заместник-кмет „Строителство, благоустрояване, строителен контрол и екология” и ”Управление на общински активи и транспорт”. Наблюдава и контролира дейността на дирекция „Строителство, благоустрояване, строителен контрол и екология” и дирекция ”Управление на общински активи и транспорт”, с два отдела: отдел „Управление на общинска собственост, нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане” и отдел „Организация на движението, транспорт и контрол”. Съгласува дейността на общинската администрация с фирмите и организациите, работещи по регионалното, териториалното и благоустройствено развитие на Общината.
Чл.11 (3) се изменя както следва:
Заместник-кмет „Финанси”, ”Хуманитарни дейности” и ”Правно нормиране“. Наблюдава и контролира дейността на дирекция ”Финанси” с отдел „Счетоводство”; отдел „Местни приходи” с два сектора – Сектор „Отчитане на местни приходи” и Сектор „Местни данъци” и отдел  „Бюджет”. Наблюдава и контролира дейността на дирекция “Хуманитарни дейности”. Поддържа връзките на общинската администрация с Регионален инспекторат по образованието-гр.Пловдив, с институциите на културата и туризма на общинско и областно ниво, както и със здравните, социални учреждения и звена. Наблюдава и контролира дейността на дирекция „Правно нормиране” с два отдела: отдел „Планиране на инвестиционни дейности, разработка на програми и проекти” и отдел „Правен”.
Чл.11 (4) се изменя както следва:
Заместник-кмет „Администриране на населените места в Община Асеновград“. Поддържа връзки с кметовете, кметските наместници и специалисти по населените места на територията на Общината. 
Чл.11 (5) се отменя.
 
Настоящата заповед е неразделна част от заповед № А-142 от 08.02.2016 г. и Заповед № А- 443/ 31.03.2017г. на Кмета на Община Асеновград.
         
Заповедта да се доведе до знанието на заместник-кметовете, директорите на дирекции, а чрез тях и до всички служители на общинската администрация, кметовете на кметства, кметските наместници и специалисти в селата за сведение и изпълнение.
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов – Секретар на Общината.
 
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
        
 Съгласувал: /П/
Айтен Салим – Директор на дирекция „Правно нормиране“
 
Изготвил:/П/
Маргарита Узунова – старши юрисконсулт

 

 

 

 


 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ