Проект на Програма на Община Асеновград за изпълнение на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България 2024 – 2027 г. и План за действие към Програмата

73
На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Асеновград оповестява откриването на производство по издаване на общ административен акт - Програма на Община Асеновград за изпълнение на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България 2024 – 2027 г. и План за действие към Програмата, като предоставя възможност на заинтересованите лица в законоустановения срок от един месец, считано от датата на настоящото оповестяване, да направят своите писмени предложения и възражения по проекта на Програма и План за действие към нея,  на е-mаil адрес: obshtina@asenovgrad.bg или в деловодството на Община Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9, гише № 1 и гише № 2:
 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf