Уведомления за инвестиционни предложения

Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Транспортен достъп до ПИ № 44834.11.39, с. Лясково“ ПИ № 44834.30.28, с. Лясково, Община Асеновград, област Пловдив.
Възложител – „Виктория Инвестмънт- Вип“ ЕООД, адрес на кореспонденция: гр. Асеновград, ул. „Полк. Дрангов“ № 8.

Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Транспортен достъп до ПИ № 44834.10.14, с. Лясково“ ПИ № 44834.10.120, с. Лясково, Община Асеновград, област Пловдив.
Възложител – „Виктория Инвестмънт- Вип“ ЕООД, адрес на кореспонденция: гр. Асеновград, ул. „Полк. Дрангов“ № 8.

Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „ПУП/ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот 16955.36.95, с НТП-нива, землище с. Горнослав, местност „Дъбите“, Община Асеновград, област Пловдив“. Възложител – Стефан Добрев Якимов, адрес на кореспонденция: с.Марково, ул. „Чайка“№ 2, община Родопи, област Пловдив.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство - 6 броя УПИ“ в ПИ № 06039.102.45 по КК на с. Боянци, Община Асеновград, област Пловдив“. Възложител – Костадин Христов Аргиров, адрес на кореспонденция: гр. Асеновград, ул. „Полк. Дрангов“ № 8.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база- 14 бр. УПИ“, в ПИ с КИ 49309.16.96 по КККР на с. Мулдава, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Дурмушали Ибрахим, с адрес ул. „Отец Паисий“ № 56, гр. Асеновград.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Жилищно строителство - 6 броя УПИ“ в ПИ № 06039.102.45 по КК на с. Боянци, Община Асеновград, област Пловдив“. Възложител – Костадин Христов Аргиров, адрес на кореспонденция: гр. Асеновград, ул. „Полк. Дрангов“ № 8.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство - 2 бр. жилищни сгради и изграждане на 2 бр. сондажни кладенци до 20 метра“, в ПИ с КИ 00702.18.130 по КККР на гр. Асеновград, м. Шкилово, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Екатерина Златанова, Георги Гаджалов, Васил Бонински, Христо Бонински, Христо Стоянов.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Добавяне на нов код отпадък за приемане и съхраняване на съществуваща площадка за третиране на отпадъци в имот с КИ № 99088.19.140, кв. Долни Воден, гр. Асеновград, Община Асеновград, област Пловдив“. Възложител – „Берка плюс“ ЕООД, адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Първомайска“ № 22А, управител Беркант Бекир Кехая.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Добавяне на нов код отпадък за приемане и съхраняване на съществуваща площадка за третиране на отпадъци в имот с КИ № 99088.19.140, кв. Долни Воден, гр. Асеновград, Община Асеновград, област Пловдив“. Възложител – „Берка плюс“ ЕООД, адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Първомайска“ № 22А, управител Беркант Бекир Кехая.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Транспортен достъп до ПИ № 44834.11.39, с. Лясково“ ПИ № 44834.30.28, с. Лясково, Община Асеновград, област Пловдив. Възложител – „Виктория Инвестмънт- Вип“ ЕООД.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Транспортен достъп до ПИ № 44834.10.14, с. Лясково“ ПИ № 44834.10.52, с. Лясково, Община Асеновград, област Пловдив. Възложител – „Виктория Инвестмънт- Вип“ ЕООД.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Жилищно строителство 2 бр. жилищни сгради и изграждане на 2 бр. сондажни кладенци до 20 метра“, в ПИ с КИ 00702.18.130 по КККР на гр. Асеновград, м. Шкилово, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Екатерина Златанова, Георги Гаджалов, Васил Бонински, Христо Бонински, Христо Стоянов.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: Разширяване на кравеферма“, в ПИ с КИ 43298.33.116 по КККР на с. Леново, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – ЕТ „Катриг-5 Никола Янков“, адрес: гр. Асеновград, ул. „Полк. Дрангов“ № 8.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: Разширяване на кравеферма“, в ПИ с КИ 43298.33.116 по КККР на с. Леново, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – ЕТ „Катриг-5 Никола Янков“, адрес: гр. Асеновград, ул. „Полк. Дрангов“ № 8.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: Изграждане на два броя тръбни кладенци“, в ПИ с КИ 00702.506.894 по КККР на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Амер Спортс България, адрес: гр. Чепеларе, ул. „Чая“ № 3


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство- 8 бр. УПИ“, в ПИ с КИ 00702.18.157, местност Шкилово по КККР на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Джемил Расимов, адрес: гр. Асеновград,  кв. Долни Воден, ул. „Захария“ № 59.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: Жилищно строителство- 8 бр. УПИ“, в ПИ с КИ 00702.18.157, местност Шкилово по КККР на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Джемил Расимов, адрес: гр. Асеновград,  кв. Долни Воден, ул. „Захария“ № 59.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандра)“ в ПИ- парцел 41, по плана на стопански двор (31108.70.30) с. Златовръх, общ. Асеновград, област Пловдив. Възложител – „Пролет-2002“ ООД, адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Отон Иванов“ № 70, управител Галя Димитрова Хараламбиева.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционни предложения: Жилищно строителство- 7 бр. УПИ“, в ПИ с КИ 00702.18.361, местност Шкилово по КККР на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Симеон Димов, адрес: гр. Асеновград,  ул. „Шести януари“ № 5, ет.5, ап.13.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Изграждане на кариера за добив на пясъци и чакъли в концесионна площ „Брястовицата“ (401.610 дка), землище на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – „Баластриери“ ЕООД, адрес: гр. Пловдив,  ул. „Рогошко шосе“ № 36, управител Костадин Илиянов Филипов.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: Жилищно строителство- 7 бр. УПИ“, в ПИ с КИ 00702.18.361, местност Шкилово по КККР на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Симеон Димов, адрес: гр. Асеновград,  ул. „Шести януари“ № 5, ет.5, ап.13.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционни предложения: „Цех за производство на пластмасови изделия от вторичен гранулат“ в ПИ 000702.535.46 гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – „Скорпиопласт“ ЕООД, адрес гр. Асеновград, ул. „Родопска“ № 36, управител Любка Евстатиева.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: Жилищно строителство- 5 бр. УПИ“, в ПИ с КИ 00702.18.45 по КККР на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Теодора Ангелова Дерменджиева, адрес: гр. Асеновград,  ул. „Цар Иван Асен II“ № 67, ет.2, ап.4.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Цех за производство на пластмасови изделия от вторичен гранулат“ в ПИ 000702.535.46 гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – „Скорпиопласт“ ЕООД, адрес гр. Асеновград, ул. „Родопска“ № 36, управител Любка Евстатиева.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционни предложения: „Добавяне на нови кодове отпадъци 10 06 05, 10 03 16 и 10 03 99, с дейности към тях и добавяне на дейност- подготовка преди оползотворяване, чрез механично третиране на разрешените за приемане отпадъци с кодове 10 06 05, 10 03 16 с 10 03 99 на съществуваща площадка“ местонахождение ПИ с КИ 99088.11.60, местност „Юлешика“, кв. Долни Воден, гр. Асеновград, област Пловдив. Възложител – „Типо Ел Зет“ ЕООД, адрес: гр. Асеновград, кв. Долни Воден, местност „Юлешика“ № 60В.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Изграждане на кариера в концесионна площ (331,70дка) за добив на пясъци и чакъли от находище „Чайкъра-2“, участък „Чайкъра-2-изток“ участък„Чайкъра-2-юг“, землище кв. Горни Воден и кв. Долни Воден на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – „Запрянови-03“ ООД, адрес гр. Асеновград, ул. „Васил Левски“ № 5.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционни предложения: „Жилищно застрояване- 5 бр. УПИ“ в имот с № 12992.10.76, по плана на с. Врата, Община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Тинка Стефанова Сурова, адрес: гр. Асеновград,  ул. “Славянска“ № 37.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционни предложения: „Обществен паркинг и търговска зона“ в имот с № 00702.518.46, по плана на гр. Асеновград, област Пловдив. Възложител – Община Асеновград, адрес: гр. Асеновград,  пл. “Акад. Николай Хайтов“ № 9.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Добавяне на нови кодове отпадъци 10 06 05, 10 03 16 и 10 03 99, с дейности към тях и добавяне на дейност- подготовка преди оползотворяване, чрез механично третиране на разрешените за приемане отпадъци с кодове 10 06 05, 10 03 16 и 10 03 99 на съществуваща площадка“ местонахождение ПИ с КИ 99088.11.60, местност „Юлешика“, кв. Долни Воден, гр. Асеновград, област Пловдив. Възложител – „Типо Ел Зет“ ЕООД, адрес: гр. Асеновград, кв. Долни Воден, местност „Юлешика“ № 60В


Информация по Приложение № 2 за инвестиционни предложения: „Преустройство, пристройка и промяна на предназначението на съществуваща сграда в сладкарски цех в УПИ IV- 528.60, производствена и складова дейност кв.328, по плана на гр. Асеновград, област Пловдив“. Възложител – Константин Бойков Ганев, адрес: гр. Асеновград,  ул. “Александър Стамболийски“ № 85.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на генераторна система за кислород с медицинско приложение за лечение на болни с Covid-19 за „Многопрофилна болница за активно лечение Асеновград“ ЕООД в ПИ 00702.526.263 по КККР на гр. Асеновград, УПИ I-болница- 526.263, кв. 306 по регулационния план на гр. Асеновград, с административен адрес ул. „Ал. Стамболийски“№ 28, гр. Асеновград, област Пловдив“. Възложител – Община Асеновград, адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционни предложения: „Жилищно строителство - 10 бр. УПИ“, в ПИ с КИ 49309.9.31 по КККР на с. Мулдава, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Ибрахим Бедри Фейзи, адрес: гр. Асеновград,  ул. „Васил Левски“ № 35.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционни предложения: „Жилищно застрояване“, ПИ с КИ № 99087.17.28 по КККР кв. Горни Воден, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Райчо Сапуноров, адрес за кореспонденция- гр. Асеновград, кв. Запад, ул. Стоян Джансъзов № 4, вх.А, ап.10, Община Асеновград, област Пловдив.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Преустройство, пристройка и промяна на предназначението на съществуваща сграда в сладкарски цех в УПИ IV- 528.60, производствена и складова дейност кв.328, по плана на гр. Асеновград, област Пловдив“. Възложител – Константин Бойков Ганев, адрес: гр. Асеновград,  ул. “Александър Стамболийски“ № 85.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционни предложения: „Жилищно застрояване- 5 броя УПИ“ в ПИ с КИ 00702.18.70, гр. Асеновград, общ. Асеновград, област Пловдив. Възложител – Ангел Милев, Георги Анастасов, Димитър Анастасов, Елена Сивкова, Иванка Пейчева, Павлина Андреева, Стефан Петров, Венета Данчева и Николай Сивков.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционни предложения: „Жилищно застрояване- 33 бр. УПИ“, ПИ с КИ № 16955.12.11 по КККР с. Горнослав, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Кирил Кутоманов, адрес за кореспонденция- гр. Асеновград, ул. Трети март № 34, Община Асеновград, област Пловдив.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Жилищно строителство - 10 бр. УПИ“, в ПИ с КИ 49309.9.31 по КККР на с. Мулдава, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Ибрахим Бедри Фейзи, адрес: гр. Асеновград,  ул. „Васил Левски“ № 35.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционни предложения: „Охраняем ТИР паркинг и обслужваща сграда“, поземлен имот 00702.8.37 по КККР на гр. Асеновград, местност „Чолдуба“, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – „Ре транс прим“ ЕООД, адрес на управление: гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив, ул. „Княз  Борис I“ № 27, вх. Б, ет. 3


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Жилищно застрояване“, ПИ с КИ № 99087.17.28 по КККР кв. Горни Воден, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Райчо Сапуноров, адрес за кореспонденция- гр. Асеновград, кв. Запад, ул. Стоян Джансъзов № 4, вх.А, ап.10, Община Асеновград, област Пловдив.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Жилищно застрояване- 33 бр. УПИ“, ПИ с КИ № 16955.12.11 по КККР с. Горнослав, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Кирил Кутоманов, адрес за кореспонденция- гр. Асеновград, ул. Трети март № 34, Община Асеновград, област Пловдив.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Жилищно застрояване- 5 бр. УПИ“, ПИ с КИ №12992.10.76 по КККР с. Врата, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Тинка Стефанова Сурова, гр. Асеновград, ул. Крайречна № 12, Община Асеновград, област Пловдив.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционни предложения: „Обособяване на площадка за компостиране“ в ПИ с КИ 72789.258.52, по КК на с. Тополово, област Пловдив. Възложител – ППЗК Тополовски възход, адрес: с. Тополово, ул. „Земеделска“ № 3, община Асеновград, област Пловдив.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Младежки център“ в УПИ IX-спортна зала в кв. 390 по регулационния план на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Охраняем ТИР паркинг и обслужваща сграда“, поземлен имот 00702.8.37 по КККР на гр. Асеновград, местност „Чолдуба“, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – „Ре транс прим“ ЕООД, адрес на управление: гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив, ул. „Княз  Борис I“ № 27, вх. Б, ет. 3.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Рибовъдна ферма за супер-интензивно отглеждане на деликатесни видове риба, имот 49309.16.69, землището на с. Мулдава, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Дурмушали Тахир Ибрахим


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесионна площ Вратицата„ (219,207дка), землище на с. Добростан, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – „Запрянови-03“ ООД


Информация по Приложение № 2 за инвестиционни предложения: „Водовземане на от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение“ в ПИ с КИ 00702.528.56, гр.Асеновград, бласт Пловдив. Възложител – „Ганчев инвест“ АД, адрес: гр. София,  р-н Витоша, кв. Овча купел, ул. „Войводина могила“ № 48, управител Теофил Иванов Тодоров.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандра)“ в ПИ- парцел 41, по плана на стопански двор с.Златовръх, общ. Асеновград, област Пловдив. Възложител – „Пролет-2002“ ООД, адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Отон Иванов“ № 70.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Жилищно застрояване-5 броя УПИ“ в ПИ с КИ 00702.18.70, гр. Асеновград, общ. Асеновград, област Пловдив. Възложител – Ангел Милев, Георги Анастасов, Димитър Анастасов, Елена Сивкова, Иванка Пейчева, Павлина Андреева, Стефан Петров, Венета Данчева и Николай Сивков.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Жилищна сграда“ в ПИ №УПИ Х-101.542, кв.59 по регулационния план на с. Червен, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Катя Вичева Гунова, адрес за кореспонденция гр. Асеновград, ул. „Хан Аспарух“ № 4.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Изграждане на кариера в концесионна площ (200,1 дка) за добив на пясъци и чакъли от находище „Чайкъра-2“, участък „Чайкъра-2-изток“, землище кв. Горни воден и кв. Долни воден на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив“. Възложител – „Запрянови-03“ ООД.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Изграждане на Детска градина за шест групи деца от 3 до 6г.“ в УПИ XIII-509, кв. 251, ПИ № 00702.521.509 по КККР на гр. Асеновград, област Пловдив. Възложител – Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов № 9. 


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Обособяване на площадка за генериране и компостиране” в ПИ с КИ № 72789.258,52, с. Тополово, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – ППЗК „Тополовски проход”, с. Тополово, община Асеновград, област Пловдив.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционни предложения: „Изпълнение на един тръбен кладенец за оросяване на зелени площи, храсти и дървета в централна градска част на град Асеновград, във връзка с изготвен проект за „Благоустрояване на част от централната зона и площад „академик Николай Хайтов“,  гр. Асеновград, област Пловдив. Възложител – Община Асеновград, адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционни предложения: „Жилищно строителство - 5 сгради“ в ПИ 007002.18.215, гр. Асеновград, Община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Иван Тодоров Георгиев, адрес: гр. Асеновград,  ул. „Димоглу“ № 6, област Пловдив.


Информация по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения: „Изкореняване и засаждане на винени лозови насаждения, изграждане на подпорна конструкция на 46,480 дка и система за капково напояване на 64,180 дка земеделска земя в землището на с. Тополово по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г., община Асеновград, област Пловдив. Възложител – ЗП „Георги Ангелов Дафчев”, с. Тополово, ул. „Орфей”№ 4, община Асеновград, област Пловдив.


Информацията по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изпълнение на един тръбен кладенец за оросяване на зелени площи, храсти и дървета в централна градска част на град Асеновград, във връзка с изготвен проект за „Благоустрояване на част от централната зона и площад „академик Николай Хайтов“,  гр. Асеновград, област Пловдив. Възложител – Община Асеновград, адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9.


Информацията по Приложение № 2 за инвестиционно предложение„Водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение“ в ПИ № 43298.900.772, с. Леново, Община Асеновград, област Пловдив. Възложител: „Ленововекс“ ООД, адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Генерал Тотлебен” №7, област Хасково.


Информацията по Приложение № 2 за инвестиционно предложение„Обособяване на площадка за третиране и рециклиране на неопасни отпадъци от пластмаса“, в ПИ 00702.505.179 по кадастралната карта на гр. Асеновград, област Пловдив. Възложител: РТФ ЕАД.


Информацията по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци, с площ 3 500 кв.м. и изграждане на участък за складови дейности на строителни материали, с площ 500 кв.м.“ в ПИ 72789.107.47, обща площ 4 000 кв.м.,  с. Тополово, гр. Асеновград, област Пловдив. Възложител – „Камберови“ ООД, адрес: община Асеновград, с. Тополово, ул. „Отец Паисий“ № 5.


Информацията по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на обор за отглеждане на 102 броя сухостйни крави и юници с фотоволтаична централа на покрива“, в УПИ 70.139- за кравекомплекс (ПИ 31108.70.319), с. Златовръх, община Асеновград, област Пловдив. Възложител: ЕТ „БГ 21- Йордан Куртев“.


Информацията по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец за напояване на нова овощна градина с череши с обща площ 23 399 кв.м.“, в ПИ с КИ 38385.7.26, 38385.7.30, 38385.7.25, 38385.8.2, землище на с. Конуш, община Асеновград, област Пловдив и „Изграждане на оранжерии за отглеждане на ягоди сорт „клери“ в ПИ с КИ 38385.163.11 и 38385.163.12, землище на с. Конуш, община Асеновград, област Пловдив “. Възложител: ЗП Мария Николаева Йорданова.


Информацията по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:„Жилищно строителство - 5 сгради“ в ПИ 007002.18.215, гр. Асеновград, област Пловдив. Възложител – Иван Тодоров Георгиев, адрес: гр. Асеновград,  ул. „Димоглу“ № 6.


Информацията по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:Жилищна сграда с допълващо застрояване“, в ПИ с КИ 49309.20.120 по с. Мулдава, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Юсеин Хасан Карадон, Али Мохамад Гаддар, Аише Хасан Карадон, адрес: гр. Асеновград,  ул. „Ген. Данаил Николаев“ № 5.


Информацията по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:Жилищна сграда“, в ПИ с КИ 00702.18.800 по КК на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – Янко Филипов Каварджиев, адрес: гр. Асеновград,  ул. „Борова“ № 16.


Информацията по Приложение № 5, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:Обособяване на площадка за предварително третиране и рециклиране на неопасни отпадъци от пластмаса“, в ПИ с КИ 00702.505.179 град Асеновград, област Пловдив. Възложител – „РТФ БГ“ ЕАД, адрес на управление: гр. Асеновград,  ул. „Строител“ № 5, ПЗ Север.


Информацията по Приложение № 5 на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:Водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение“, в ПИ с КИ 00702.528.56 град Асеновград, област Пловдив. Възложител – „Ганчев инвест“ АД, адрес на управление: гр. София, р-н Витоша, кв. Овча купел, ул. „Войнишка слава“ № 48.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Промяна в дейностите по управление на отпадъците на действаща площадка“, разположена в ПИ с КИ 00702.510.16 и 00702.510.120, ул. „Иван Вазов“ № 11, района на ЖП гара, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител: „Стакра“ ЕООД, адрес гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов” №11, община Асеновград, област Пловдив.


Информацията по Приложение № 5 на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:Изграждане на сондажен кладенец за напояване на нова овощна градина с череши с обща площ 23 399 кв.м.“, в ПИ с КИ 38385.7.26, 38385.7.30, 38385.7.25, 38385.8.2, землище на с. Конуш, община Асеновград, област Пловдив и „Изграждане на оранжерии за отглеждане на ягоди сорт „клери“ в ПИ с КИ 38385.163.11, землище на с. Конуш, община Асеновград, област Пловдив“. Възложител – ЗП Мария Николаева Йорданова, адрес: с. Конуш „Ал. Стамболийски“ № 69, община Асеновград, област Пловдив.


Информацията по Приложение № 5 на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „„Водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение“ в ПИ № 43298.900.772, с. Леново, Община Асеновград, област Пловдив“. Възложител: „Леновекс“ ООД, адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Генерал Тотлебен” №7, област Хасково.


Информацията по Приложение № 5 на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:„Изграждане на обект: „Оптична кабелна мрежа с. Патриарх Евтимово- с. Нови извор- с. Тополово“. Възложител – „ЕСКОМ“ ООД, адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Епископ Софроний” №12, област Хасково.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство“ в ПИ 00702.18.354 по КК на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител: Лиляна Кръстева Димитрова, адрес гр. Асеновград, ул. „Ангел войвода” №19, област Пловдив.


Информацията по Приложение № 5 на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „„Промяна в дейностите по управление на отпадъците на действаща площадка“, разположена в ПИ с КИ 00702.510.16 и 00702.510.120, ул. „Иван Вазов“ № 11, района на ЖП гара, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив“. Възложител: „Стакра“ ЕООД, адрес гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов” №11, община Асеновград, област Пловдив.


Информацията по Приложение № 5 на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната средаза инвестиционно предложение: „„Изграждане на хотел- ресторант и кафе-аператив“, разположен в ПИ с КИ 02974.7.87 и 02974.7.88 с обща площ 1861 кв.м. с адрес с. Бачково, община Асеновград, област Пловдив“. Възложител: Емил Данчев Бакларов.


Информацията по Приложение № 5 на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната средаза инвестиционно предложение: „Урегулиране на ПИ с КИ №00702.18.354 по КК на гр. Асеновград и изграждане на жилищни сгради - 8 броя с площ до 100 кв.м.“. Възложител: Лиляна Кръстева Димитрова.


Информацията по Приложение № 5 на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната средаза инвестиционно предложение: Изготвяне на подробен устройствен план, с който да включи в регулацията на с. Златовръх част от поземлен имот 31108.72.9 (234 кв.м.) и част от поземлен имот 31108.72.10 (91 кв.м.) по кадастралната карта на с. Златовръх. Възложител – Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9, област Пловдив.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса и производство на изделия от пластмаса“, в поземлен имот с идентификатор 00702.22.221, местност „Кацаря“, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител: „Полигруп“ ООД, ПЗ Север, град Асеновград, област Пловдив, с управител Ангел Петров.


Информация по Приложение № 2 съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:„Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на Област Пловдив. Възложител: „Променергомонтаж“ АД, гр. Пловдив, ул. “Кукленско шосе“ № 40.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за разкомплектоване на ИУМПС и търговска дейност с авточасти втора употреба“, ПИ № 49309.21.60,  с. Мулдава, община Асеновград, област Пловдив. Възложител: Ауто Крис 2017 ЕООД.


Информация на основанив чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС: „Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоражения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на Област Пловдив. Възложител: „Променергомонтаж“ АД.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ № 00702.24.1248 по КК на гр. Асеновград за жилищно застрояване и обществено обслужване“, гр. Асеновград област Пловдив. Възложител: ЕТ „Иватом - Иван Марчоков“.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда със смесено предназначение- сладкарски и хлебарски цех с административен цех с административна част“, ПИ № 00702.504.94, по КККР, кв. 14, по регулационния план на гр. Асеновград, област Пловдив. Възложител: „Нико 7777“ ООД.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „„Изграждане на цех за захарни изделия, магазин и офиси“ в ПИ № 99088.24.68, местност Вигла, кв. Долни Воден, гр, Асеновград". Възложител: Мисли Доганай


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „„Изграждане на свинарник“ в ПИ № 22839.44.68, с. Долнослав, община Асеновград, област Пловдив". Възложител: Нанко Димитров Клусиров


Уведомление за инвестиционно предложение по приложение №5 по реда на НАредбата за ОВОС: Подмяна на водопровод и канализация по ул.Клокотница” в участъка ул.Борислав” и ул.Илинден” в ПИ № 00702.513.16 по КК на гр. Асеновград“. Възложител: Община Асеновград


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци на Община Асеновград". Възложител: Община Асеновград


Обява до заинтересованите лица: Искане за увеличаване на животновъден обект „пчелин” от 50 на 100 броя в землището на с. Горнослав. Възложител: Иван Георгиев Налбантов


Уведомление за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик”. Възложител: „Персенк Инвест” ООД


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на резервоар за вода“ в поземлени имоти с КИ № 72789.85.13  и № 72789.85.14 по КК на с. Тополово, община Асеновград. Възложител: ЗП Георги Ангелов Давчев.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Жилищно застрояване“ в ПИ № 99088.134.82, кв. Долни Воден, гр. Асеновград, община Асеновград. Възложител: Наследници на Делчо Тойчев Габузов


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Жилищно застрояване“ в ПИ № 99088.135.5, кв. Долни Воден, гр. Асеновград, община Асеновград. Възложител: Наследници на Делчо Тойчев Габузов


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно намерение: "Жилищно застрояване" в поземлен имот с КИ № 00702.7.161  по КК на гр. Асеновград, община Асеновград


Уведомление за инвестиционно намерение: „Изграждане на нов водопровод от помпена станция в ПИ 49309.21.58 до манастир „Св. Петка” в ПИ 49309.12.28 по КК на с. Мулдава, община Асеновград”. Възложител: Община Асеновград


Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: "Жилищно строителство - 8 бр. УПИ" в КИ № 99088.22.13 по КК на гр. Асеновград, възложител: Стефан Йорданов Чилингиров


Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: "Жилищно строителство - 8 бр. УПИ" в КИ № 00702.18.54 по КК на гр. Асеновград, възложител: Ибрахим Ахмед Моллахалил и Реджеб Емин Реджеп


Уведомление за инвестиционно предложение: „Преработка проект „Път с.Мулдава – Ман.”Света Петка Мулдавска” от км 0+900 до км. 2+578 и обръщало до манастир на км. 2+570 – край на пътя с.Мулдава – ман. „Света Петка Мулдавска““. Възложител: Община Асеновград


Уведомление за инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци на Община Асеновград“. Възложител: Община Асеновград


Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Увеличаване броя на отглежданите животни“, в сграда с № 22839.43.43.1, разположена в имот с КИ № 22839.43.43, с. Долнослав, община Асеновград, обл. Пловдив. Възложител: Трендафил Христев Кумчев


Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Увеличаване броя на отглежданите животни /крави/ от 80 на 160 броя“ в имот № 51830.86.568, с. Новаково, общ. Асеновград. Възложител: „Стеви-1“ ООД


Уведомление за инвестиционно предложение: „Аварийно укрепване на активизирало се свлачищни процеси на път PDV 3016/II-86, Асеновград- Бачково/- Лясково- граница общини /Асеновград- Куклен/- Яврово- Добралък- /III-8064/ при км. 2+070, Община Асеновград“. Възложител: Община Асеновград


Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на велоалея в участъка от читалище „Родолюбие“ до Градски басейн, гр. Асеновград. Възложител: Община Асеновград


Уведомление за инвестиционно предложение: „Увеличаване броя на отглежданите животни /крави/ от 80 на 160 броя“ в имот № 51830.86.568, с. Новаково, общ. Асеновград. Възложител: „Стеви-1“ ООД


Уведомление за инвестиционно намерение: "Жилищно строителство - 8 бр. УПИ" в КИ № 99088.22.13 по КК на гр. Асеновград, възложител: Стефан Чилингиров


Уведомление за инвестиционно намерение: "Жилищно строителство - 8 бр. УПИ" в КИ № 00702.18.54 по КК на гр. Асеновград, възложител: Ибрахим Моллахалил и Реджеб Реджеп


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство“ в ПИ № 00702.27.336, гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Възложител: „СОГЕСТО ФЕШЪН“ ЕООД


Уведомление за инвестиционно предложение:  "Жилищно строителство“ в ПИ № 00702.27.336, гр. Асеновград, общ. Асеновград. Възложител: „СОГЕСТО ФЕШЪН“ ЕООД,  ул. “Изложение “ № 2, ет.3, офис № 2, гр. Асеновград, община Асеновград


Информацията по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект от 200 до 550 броя говеда“ в ПИ № 43298.80.44, с. Леново, местност „Долна Скеля“, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Възложител: ЕТ „Катринг - 5 – Никола Янков“.


Информацията по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Жилищно застрояване“ в имот с КИ № 99088.134.80, местност „Камара“, кв. Долни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Възложител: Турхан Месут Адем.


Информацията по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за водоснабдяване на автомивка“ в ПИ № 99087.17.32, р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Възложител: „Ферри Колор“ ЕООД.


Информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Увеличаване на капацитета на съществуващ животновъден обект от 200 на 550 броя говеда в поземлен имот  № 43298.80.44 с.Леново, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – ЕТ „Катринг – 5 – Никола Янков”, ул. „Йорданка Николава”№ 8, с. Леново, община Асеновград, област Пловдив.


Уведомление за инвестиционно предложение  „Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект от 200 на 550 броя говеда“ в ПИ № 43298.80.44 по КК на с. Леново, община Асеновград. Възложител: "Катринг - 5 - Никола Янков" ул. Йорданка Николова" № 8


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за разкомплектоване на ИУМПС и търговска дейност с авточасти втора употреба" в ПИ № 99088.14.4, р-н Долни Воден, община Асеновград


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоражения" - Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за водоснабдяване на автомивка в ПИ № 99087.17.32, р-н Горни Воден, община Асеновград.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг и сграда с предназначение за многофункционален поклонническо-приемен център“ в имот с КИ № 02974.12.81, с. Бачково, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Възложител: Бачковска света обител „Успение Богородично“.


Информация по Приложение № 2  за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за: събиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и др.; предварително третиране на отпадъци черни и цветни /ОЧЦМ/, хартия, пластмаса и опаковки; разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и продажба на части втора употреба“

Информация за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за: събиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО),  негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и др.; предварително третиране на отпадъци черни и цветни метали (ОЧЦМ), хартия, пластмаса и опаковки; разкомплектоване на излезли от употрена моторни превозни средства (ИУМПС) и продажба на части втора употреба” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 99088.11.60 и обща площ 6549 кв.м; с адрес: област Пловдив, община Асеновград,  Асеновград - Долни Воден, местност „Юлешика” в имот с ПИ № 99088.11.60.


Информация по Приложение № 2 съгласно чл. 6 ал. 10 за ИП: " Жилищно застрояване", в ПИ № 00702,18,14, гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Възложител: Мария Калинова

Информация по приложение № 2 съгласно чл. 6 ал. 10 за ИП: „Изграждане на временно – поставяемо съоръжение – автомивка на самообслужване и сондажен кладенец“ в ПИ № 00702.505.73, гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив.

Информация по приложение № 2  съгласно чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ИП: "Изпълнение на един тръбен кладенец за оросяване на зелените площи, храсти и дървета на СОУ „Св. Княз Борис I“ в гр. Асеновград,  общ. Асеновград, обл. Пловдив. Възложител: община Асеновград

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на бъдеща Складова база за промишлени стоки и администрация” в ПИ № 99088.11.60 по КК на гр. Асеновград, р-н Долни Воден, общ. Асеновград. Възложител: „ТИПО ЕЛ ЗЕТ“ ЕООД


Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: "Жилищно застрояване" в ПИ № 99087.20.26 и ПИ № 99087.20.34 по КК на кв. Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив.  Възложител: Петко Стоянов и Георги Стоянов, ул. "Беломорие" № 1 и ул. "Беломорие" № 3


Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: "Увеличаване капацитета на животновъден обект за отглеждане и огушване на патици" в ПИ № 22839.2.224 и ПИ № 22839.2.223 по КК на с. Долнослав, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Възложител : "ИВИЛ - 2015" ЕООД, ул. "6 - ти януари" № 2

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на животновъден обект от 10 на 76 броя говеда“ в поземлен имот № 43298.501.384 по КК на с. Леново. Възложител – „Милван 14” ЕООД, ул. ”Байкал“ № 3, с. Леново, общ. Асеновград, обл. Пловдив

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на бъдеща складова база за промишлени стоки и администрация” в имот с ПИ № 99088.11.60, р-н Долни Воден, община Асеновград, област Пловдив. 


Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: "Изграждане на автомивка и проектен ТК“ в ПИ 00702.23.429, гр. Асеновград, общ. Асеновград, област Пловдив. Възложител: „ДА и ДА 2012“ ЕООД, гр. Асеновград


Уведомление за инвестиционно предложение: „Увеличаване на капацитета на животновъден обект за отглеждане и огушване на патици“ в ПИ № 22839.2.224, с. Долнослав, общ. Асеновград, област Пловдив. Възложител: „ИВИЛ - 2015“ ЕООД, гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул. “Шести януари“ № 2, ет.4


Уведомление за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения“ – Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за водоснабдяване на автомивка в ПИ № 99087.17.32, р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Възложител: "ФЕРРИ КОЛОР" ЕООД, ул. “Прохлада“ № 7.


Уведомление за инвестиционно  предложение: „Изграждане на площадка за събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци“, в УПИ № IX – стопанска дейност, кв.6 от регулационния план на ПЗ “Изток“, гр. Асеновград, общ. Асеновград, област Пловдив. Възложител: „Пи Ер Метали“ ЕООД.


Уведомление за инвестиционно предложение: Изготвяне на ПУП за промяна предназначението на имот с КИ № 99088.134.80 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за „Жилищно застрояване“. 


Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение: Преустройство на „Цех за производство на електроуреди“ в „Обор за дойни крави“ в ПИ № 00702.535.225, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – „Асеница – 96“ ООД.


Уведомление за инвестиционно предложение: по Приложение № 5 по реда на Наредбата за ОВОС: „Изграждане на автомивка и проектен ТК“ в ПИ № 00702.23.429 по КК на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Възложител: „ДА и ДА 2019“ ЕООД


Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение  "Цех за производство на сладкарски изделия със сладкарница и стои за гости в имот с идинтификатор № 99087.18.188 в р-н Горни воден, община Асеновград. Възложител - Станислав Николаев Сивков


Уведомление за инвестиционно предложение: по Приложение № 5 по реда на Наредбата за ОВОС: "Животновъден обект за отглеждане на 10 броя коне в селскостопанска сграда" в ПИ № 22839.26.13, с. Долнослав, община Асеновград, област Пловдив


Уведомление за инвестиционно предложение: Модернизиране на стопанство на ЕТ "Руси Георгиев 99" чрез закупуване на оборудване в с. Патриарх Евтимово, община Асеновград, област Пловдив. Възложител: Руси Георгиев - Управител на ЕТ "Руси Георгиев 99", гр. Асеновград, ул. "Славянска" №14


Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Изграждане на шивашки цех и склад за промишлени стоки в имот с идентификатор № 99088.16.44 в землището на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, обл. Пловдив“


Уведомление за инвестиционно предложение: Преустройство на съществуващ таван от жилищна сграда в жилище и преустройство на същата в „Къща за гости“ в ПИ С КИ № 02974.11.419 по КК на с. Бачково, община Асеновград, област Пловдив.


Уведомление за инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на животновъден обект от 10 на 76 броя говеда“ в ПИ № 43298.501.384, с. Леново, община Асеновград, област Пловдив.
Възложител: „Милван 14“ ЕООД,  ул. “Байкал“ № 3, с. Леново, община Асеновград.

Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на Комбинирана административна сграда - обществено обсъждане, кв. 41 по плана на кв. Долни Воден, гр. Асеновград


Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Жилищно строителство“ в УПИ № 00702.18.58, по КК на гр. Асеновград. Възложители – Веселина Мулдавлиева, Сийка Пеева, Сийка Байкушева, Нели Михайлова, Георги Ставрев и Стефан Ставрев, ул. “Изложение“ № 2, гр. Асеновград. 


Уведомление за инвестиционно предложение: "Жилищно застрояване - 8 бр. УПИ" в имоти № 99087.20.26 и № 99087.20.34, кв. Горни Воден, Община Асеновград

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение "Жилищно застрояване" в УПИ № 49309.9.51 по КК на с. Мулдава, община Асеновград, Възложител: Стефан Иванов, Георги Петров, ул. "Стою Шишков " № 3, гр. Асеновград


Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Жилищно застрояване– 8 бр. УПИ“ в ПИ № 99087.18.122, кв. Горни Воден, гр. Асеновград, община Асеновград, Възложител – Атанас Панайотов, ул.” Васил Левски ” № 35, гр. Асеновград.

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Жилищно застрояване“ в ПИ №00702.18.110, местност „Шкилово“ по КК на гр. Асеновград, община Асеновград, обл. Пловдив.

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Жилищна сграда с автомивка с три поста” в ПИ № 49309.29.57 по кадастралната карта на село Мулдава, община Асеновград, област Пловдив

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Тир паркинг, автосервиз и администрация” в имоти с КИ № 49309.2.93, 49309.2.238 и 49309.2.239 по кадастралната карта на село Мулдава, община Асеновград, област Пловдив

Информацията по приложение №2 за инвестиционно предложение „Преустройство и пристройка на съществуващи обори в кравекомплекс” в имот №31108.70.53, 31108.70.54, 31108.70.55 по КК на с. Златовръх, община Асеновград, обл. Пловдив.

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение "Жилищно застрояване“ в имот №49309.23.30 по КК на с. Мулдава, местност „Могилата“, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Възложител: Мария Иванова Ангелова, гр. Асеновград, ул. “Полковник Дрангов“ № 8

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение "Преработка и пакетиране на селскостопанска продукция" в имот № 00702.9.129 по КК на гр. Асеновград. Възложител: "Евроделикатес" ЕООД, ул. "Любен Каравелов" № 23, гр. Асеновград.

Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Автомивка с проектен сондаж“ в УПИ ХVIII-534.103 – ресторант, кв. 2 ПЗ “Изток“, гр. Асеновград. Възложител – „Немо 2018“ ООД, ул. “Тракия“ №, гр. Асеновград общ. Асеновград, обл. Пловдив. 

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение "Мотел със заведение за обществено обслужване" в ПИ № 80437.13.33, с. Червен, местност "Кантона", община Асеновград. Възложител - Семиха Юсеин Яшар, област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, жк. "Баделема" № 15, вх. А

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение "Изграждане на собствен водоизточник - тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване със специфични цели - измиване и почистване на автомобили" ще се използва поземлен имот с идентификатор 00702.532.295, с административен адрес, ул. "Росица", гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител - "ОЗКА" ЕООД, област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, ул. "Отец Паисий" № 28.

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия", обслужване от "ВиК Пловдив" ЕООД, гр. Пловдив. Възложител - "Министерство но регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ гр. София, п.к. 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методи" № 17-19.

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Животновъден обект – ферма за 50 бр. крави“ в ПИ № 69273.6.18 и № 69273.6.19 по КК на с. Стоево, гр. Асеновград, област Пловдив. Възложител: ЕТ„Синко – Сабахатин Мехмед”, ул. ” Еделвайс” № 1, с.Стоево, гр. Асеновград, обл.Пловдив. 

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка и изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на автомивката“, в ПИ 99087.18.54 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, община Асеновград. Възложител – „ДМ – АУТО 75” ЕООД, ул. ”Първомайска” № 2, гр. Асеновград, обл. Пловдив.

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Животновъден обект – ферма за 80 бр. говеда“ в ПИ 69273.18.111 по КК на с. Стоево, общ. Асеновград, обл. Пловдив”. Възложител – Бекир Мустафа Кьосебекир, с. Две тополи, община Баните,  обл. Смолян

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение "Жилищно строителство - 6 бр. нови УПИ в ПИ № 00702.18.163 по КК на гр. Асеновград"

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Увеличаване броя на животните в съществуваща ферма от 50 на 100 бр. животни“, в ПИ 38799.11.94, с.Косово, община Асеновград, с възложител – „ Краси - 70 ” ЕООД, гр. Чепеларе, ул.”Хан Аспарух” № 7

Информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Изпълнение на втори етап на обект „Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки”. Възложител – Община Асеновград, пл. ”Акад. Николай Хайтов ” №  9, гр. Асеновград общ. Асеновград, обл. Пловдив.

Информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение за обект „Жилищно строителство” в ПИ 00702.18.104, гр. Асеновград, община Асеновград. Възложител – „Гео Плюс Инвест” ЕООД, ул. ”Жан Жорес” № 8, гр. Пловдив, обл. Пловдив.

Информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на ново маточно изкуствено езеро за екстензивно отглеждане на разплоден материал /Японски шаран/ Кои – Cyprinus carpio/ в ПИ 02974.13.40, в землището  на с.Бачково, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – „ ДОКС – ПРОПЪРТИ ” ООД, ул.” Драгоман ” №  10, гр.Асеновград общ.Асеновград, обл.Пловдив.

Информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане и оборудване на садкова инсталация, рециркулационна система и плаващи понтонни къщи за гости“ в язовир Мечка, в землището на с. Новаково, общ. Асеновград, с възложител – „ Аква Комерсиал 2016 ” ЕООД, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. ”Константин Иречек” № 15.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено битови отпадъци на територията на Регионален център за управление на отпадъците – Асеновград за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки“, в местност „Капсида”, гр.Асеновград, обл.Пловдив. Възложител: Община Асеновград, пл. "Акад.Николай Хайтов " №  9, общ. Асеновград, обл.Пловдив. 

Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: "Жилищно застрояване" в ПИ 00702.18.232, землище на гр.Асеновград, общ.Асеновград, област Пловдив”. Възложители: Бистра Илиева Плачкова, Янка Йорданова Кузмова, Кирил Йорданов Ангелов, Петрана Илиева Велева, Георги Илиев Велев, Илиян Димитров Велев, Недялка Илиева Миндева, Маргарита Илиева Влахова, Петър Георгиев Генов и Кремена Георгиева Желева. ул. ”Васил Левски” № 35, гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив.

Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: "Жилищно строителство – 5 бр. нови УПИ“, в ПИ 00702.18.653 и ПИ 00702.18.654 по КК на гр. Асеновград. Възложители: Дафинка Трендафилова Балджиева и Филип Трендафилов Манафилов, ул. ”Прохлада” № 4 и ул. „Тутракан” № 24, гр. Асеновград, обл. Пловдив.

Информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесионна площ „Вратицата”/219,207 дка/, землище на с. Добростан, общ. Асеновград, област Пловдив”. Възложител: „Запрянови – 03” ООД, ул. ”Васил Левски” № 5, ет. 2, ап. 5, гр. Асеновград

Информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма с 30000 бр. места за отглеждане на патици мюлари“, в ПИ 38385.214.1, с.Конуш, Община Асеновград с възложител – „ Елит 2095 ” ЕООД, гр.Пловдив, ул. ”Драгота ” № 7, обл.Пловдив

Инвестиционно предложение: "Промяна преназначението на земеделска земя - поземлен имот с КИ № 00702.18,154 по кадастрална карта на гр. Асеновград за жилищно застрояване и ПУП - ПП за елементите на техническата инфраструктура". Възложители: Анна Тодорова Дерменджиева и Николай Георгиев Чешмеджиев, ул. "Васил Левски" № 35, гр. Асеновград, обл. Пловдив

Инвестиционно предложение: „Изграждане на стопанска сграда за отглеждане на патки” ПИ 43298.80.2 по КК на с. Леново, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Възложител: "РИНС" ЕООД, с. Леново, община Асеновград, ул. "Йорданка Николова" № 8

Инвестиционно предложение: "Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесионна площ "Вратицата" (219,207 дка) землище с. Добростан, община Асеновград, обл. Пловдив. Възложител: Георги Вакрилов Запрянов, гр. Асеновград, ул. "Васил Левски" №5, ет. 2, ап. 5

Обява за обществено обсъждане на Доклада на ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на комплекс от сгради представляващи конюшня, манеж,  екокъщи и сгради за обслужващи и стопански дейности" с. Мостово, община Асеновград. Възложител: Мариан Душков Душков, гр. София, бул. "Сливница" № 441, община София, област София

Инвестиционно предложение "Кравеферма за 50 крави и спомагателни постройки и съоръжения" в УПИ VIII - Стопански нужди, кв. 1 по плана на с. Косово, община Асеновград. Възложител: Антон Красимиров Хаджиев, гр. Чепеларе, ул. "Хан Аспарух" № 5, община Чепеларе, област Смолян.

Инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг с обществено обслужващо предназначение” в поземлен имот с идентификатор ПИ 00702.16.68 в землище на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител: Атанас Благоев Аргиров, Мария Петкова Ташева гр. Асеновград, ул. „Пенчо Славейков” № 7, ет.1

Инвестиционно предложение "Кравеферма за 50 крави, мандра и спомагателни постройки и съоръжения" в УПИ VIII - Стопански нужди, кв. 1 по плана на с. Косово, общ. Асеновград, област Пловдив. Възложител: Антон Красимиров Хаджиев, гр. Чепеларе, ул. "хан Аспарух" № 5, община Чепеларе

Инвестиционно предложение "Изграждане на отоплителната инсталация за оранжерия"в ПИ с КИ № 69273.7.13, м. Чатърлъка,по КК на с.Стоево, общ. Асеновград , област Пловдив. Възложител: Теодора Йорданова Балабанова, гр. Първомай, ул. "Перуника" № 27, общ. Пъвомай, обл. Пловдив

Инвестиционно предложение "Основен ремонт на съществуваща оранжерия и изграждане на обслужваща селскостопанска сграда , котелно помещение , отоплителна инсталация и ограда" в ПИ с КИ № 69273.7.13, м. Чатърлъка, по КК на с. Стоево, общ. Асеновград , област Пловдив. Възложител: Теодора Йорданова Балабанова  гр. Първомай, ул. Перуника № 27, общ. Първомай , обл. Пловдив

Инвестиционно предложение " Изграждане на кравеферма за 192 броя дойни крави" в ПИ 43298.33.111, с.Леново, община Асеновград. Възложител ЕТ "Катриг - 5 Никола Янков" с. Леново

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от "Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС" за Инвестиционното предложение: "Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на бъдещ Автосервиз в Асеновград". Възложител: ЕТ "МАСМОТОРС - Стоил Йорданов".

Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС" за Инвестиционното предложение: "Изготвяне на ПУП за промяна предназначението на имоти № 80437.13.106 и № 80437.13.78 по КК на с. Червен за изграждане на водоем до 500 куб. м."

Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС" за Инвестиционното предложение: "Промяна предназначението на ПИ с идентификатор 00702.23.30 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, м. "Кацаря" - земеделска територия, начин на трайно ползване - нива с площ 1,125 дка за "Складова база със собствен водоизточник"

Инвестиционно предложение за "Промяна на преднанзначението на ПИ с идентификатор 00702.23.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград,м.”Кацаря”- земеделска територия, начин на трайно ползване-нива с площ 1.125 дка за „Складова дейност”.

Инвестиционно предложение: "Животновъдна ферма" в поземлени имоти с кадастрални идентификатори 80437.20.5 и 80437.20.6, землище на с. Червен, Община Асеновград, област Пловдив

Инвестиционно предложение за "Изграждане на животновъдна ферма" в ПИ 38385.155.484, с. Конуш, община Асеновград, област Пловдив, информация по Приложение 2

Инвестиционно предложение за "Изграждане на сондажен кладенец" в ПИ 00702.505.242 по КК на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, информация по Приложение 2
 
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ