Визия на Община Асеновград

“Високо качество на живот за жителите на Общината, основано на максимално използване на климатичните условия, разполагаемите природни ресурси, икономическия и човешкия потенциал, културните традиции и историческото наследство”. По-високото качество на живот се свързва с осигуряване на:

 • незамърсени земя, въздух и вода 
 • по-качествена храна
 • заетост
 • по-високи доходи
 • социална сигурност
 • качествено образование, здравеопазване и култура
 • отдих, спорт и туризъм
 • личностна реализация и семейно благополучие.

 

Посоченото ще се постигне, като се съхранят природното богатство и разнообразие, историческите и културните ценности и традиции, като се развият високоефективни производства и услуги, незамърсяващи околната среда, и се създадат съвременен транспорт и комуникации, а Община Асеновград се отвори широко към съседните общини, страната и света.   Основните приоритети на общината са:

 • Развитие на икономиката
 • Развитие на човешките ресурси
 • Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда.

 

Като се опираме на визията за развитие на общината, областната стра-тегия за развитие и приоритетите на стратегическото развитие на държа-вата, за реализацията на определените приоритети са дефинирани следните цели:

Приоритет 1 Развитие на икономиката
  Цел 1. Да се осигури благоприятна среда за развитие на бизнеса в общината
  Цел 2. Да се предприемат мерки за развитие на туризма: културен, религиозен, планински, селски и екотуризъм
  Цел 3. Развитие на селското стопанство в общината
  Цел 4. Да се подобри управлението на наличната общин-ска собственост
  Цел 5. Да се подобри информираността на собствениците и мениджърите по проблемите на бизнеса
  Цел 6. Да се повиши ефективността на предприятията, особено на микро- и малките предприятия на терито-рията на общината
  Цел 7. Засилване на партньорството при планирането и и усвояването на структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз
Приоритет 2 Развитие на човешките ресурси
  Цел 1. Да се подобри благосъстоянието на населението в Общината, като се повишат доходите на работещите
  Цел 2. Да се спре обезлюдяването на селата в Общината
  Цел 3. Да се подобри здравеопазването на населението в Общината
  Цел 4. Да се подобри качеството на обучение на учещите се в училищата на Общината по компютърна грамотност
  Цел 5. Да се подобри образователната структура на учещите се в средните училища
  Цел 6. Да се подобри учебно-техническата база на училищата и детските заведения
  Цел 7. Да се подобрят условията за спортуване на учениците и младежите в Общината
  Цел 8. Да се подобри и разнообрази културният живот на населението в Общината
  Цел 9. Да продължи интеграцията на малцинствените групи
Приоритет 3 Развитие на инфраструктурата и околната среда
  Цел 1. Да се подобри водоснабдяването в Общината
  Цел 2. Да се подобри състоянието на канализационната мрежа и се създадат пречиствателни съоръжения в град Асеновград
  Цел 3. Да се изгради канализация и пречиствателни съоръжения в селата на Общината
  Цел 4. Да се подобри състоянието и се извърши рехаби-литация на улиците в град Асеновград и в селата
  Цел 5. Да се подобри качеството на околната среда в Общината
  Цел 6. Да се подобри пътната мрежа на територията на Общината.
  Цел 7. Да се изгради подходяща инфраструктура за развитие на бизнеса.

 

На основание визията, приоритетите и целите са приети мерки за тяхната реализация.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ