Военен отчет

Служителят по военния отчет в община Асеновград извършва административно обслужване на българските граждани, като:
  • води военния отчет на резервистите от общината;
  • изготвя и поддържа електронен регистър на военноотчетните лица без военна или друга специална подготовка;
  • уведомява писмено получилите мобилизационно назначение резервисти и изготвя и връчва необходимите военноотчетни документи;
  • организира  оповестяването  и  доставянето на ресурсите  с мобилизационно назначение при мобилизация /секции за оповестяване и пунктове за извозване/;
  • участва  в работата на общинските организации на военнородолюбивите съюзи;
  • съдейства на военнородолюбивите съюзи по създаване и подържане на регистър на войнишките паметници, намиращи се на територията на общината;
  • организира и участва в провеждане на срещи с учениците за представяне   на   професията "Войник" и популяризира обявените вакантни длъжности за военнослужещи и резервисти;
 
Работно време с граждани на служителя по военния отчет в община Асеновград:
Понеделник, четвъртък и петък
Сутрин от 09.30 до 12.30
Следобед от 13.30 до 15.30
Телефон за експертна помощ и консултации: 0331 63144
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ