Заповед № А-273 от 02.02.2022 г. на Кмета на Община Асеновград за забрана пашата на селскостопански животни в горските територии.

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
З А П О В Е Д
№  А____273___
гр. Асеновград, __02.02.2022______г.
 
На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 125, ал.1  от Закона за горите и във връзка с писмо изх.№ 05-20/20.01.2022 г. от ДГС – Асеновград и изх. .№ 20-4/18.01.2022 г. от ДГС – Първомай наш вх.№14.00.379/21.01.2022г. и вх.№ 14.00.348/ 20.01.2022г.
 
ЗАБРАНЯВАМ:
 
  1. Пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир;
  2. Пашата  в  поройните  и  ерозираните  горски  територии,  дендрариумите, одобрените    и    регистрираните    източници    за    производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници;
  3. Пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м;
  4. Пашата   в   горски   територии,   в   които   е   започнало   или   е   възможно естественото им възобновяване;
  5. Нощната паша в горските територии;
    
Съответните територии са разположени по землища, както следва:
 
Землище гр.Асеновград
 
Вид собственост: Държавна:
97:а,6; 100:з,1,3,5; 114:2,3,11; 115:8,10,11; 116:з,3,4; 117:к,1,5,6,9;  118:б,3,8,10-14,17-19,21; 119:а,е,1,4,9; 120:2; 121:1-5; 126:г,1-3,5,6; 127:1-5; 128:а-г; 129:а-г,1-7; 130:к,2; 131:б,в,1,2; 132:п,у,1; 133:в,г,1; 134:1-9; 135:1,4; 136:2; 137:а,1,2,5; 138:и,2-5; 139:2,3; 140:е,1,2; 141:1,2; 142:г,и,1,2; 143:а,в,е,1,2; 413:а,б,1; 414:ф;
с обща площ: 409.2 ха
 
Вид собственост: Общинска:
116:1,6; 119:т,8,12; 122:1;
с обща площ: 4.5 ха
 
Вид собственост: Частна:
118:15,20; 131:3; 413:2,4;
с обща площ: 2.0 ха
 
Вид собственост: Юридически лица
135:3; 413:3,5,6;
с обща площ: 1.6 ха
 
Вид собственост: чл.19 ал.12 от ЗСПЗЗ
114:н; 119:ч;
с обща площ: 0.5 ха
 
Землище с.Бачково
 
Вид собственост: Държавна:
54:1; 55:б,з,и,1; 56:л; 57:а,л,1,7,10; 58:ж,1-5; 60:г,д,1-5; 61:г,и,4,5; 63:а; 64:п,3-6; 65:2; 66:д,е,л,о; 67:г,д,л,о,1; 68:б,з; 69:а,к; 70:г; 83:в1; 86:г,ж; 87:б; 88:б,д,з,н; 89:е,л,х,ш,1-5; 90:1-4; 91:з,1,2; 92:а-в,д,р,с; 93:н; 94:а-и,1-3; 96:в,и,м,н; 97:з,к,2; 98:н,р; 99:в,1-3;
с обща площ: 618.7 ха
 
Вид собственост: Частна:
56:6; 58:е; 62:к; 88:р; 89:6; 92:г,т,у; 98:1,3; 99:9;
с обща площ: 3.4 ха
 
Вид собственост: Юридически лица:
61:а,к,1-3; 62:а-и,л-о,1; 63:1-4;
с обща площ: 88.3 ха
 
Землище кв.Горни Воден
 
Вид собственост: Държавна:
108:1,2; 109:б,г,2-4; 110:б,1; 112:в,2-7; 113:а,б,л,у,4,8-11; 114:1,4,6-8,10;
с обща площ: 73.9 ха
 
Вид собственост: Общинска:
112:и1;
с обща площ: 0.3 ха
 
Вид собственост: Юридически лица:
113:6,12; 114:5;
с обща площ: 1.4 ха
 
Землище кв.Долни Воден
 
Вид собственост: Държавна:
111:в;
с обща площ: 22.1 ха
 
Землище с.Златовръх
 
Вид собственост: Държавна:
392:и;
с обща площ: 2.9 ха
 
Землище с.Избеглии
 
Вид собственост: Държавна:
390:ж,1,2;
с обща площ: 3.3 ха
 
Землище с.Козаново
 
Вид собственост: Държавна:
394:б,27,28;  395:а,ц,щ,7,12;  396:а,в,д,е,л,4,9,10;
с обща площ: 73.5 ха
 
Вид собственост: Общинска:
395:13;
с обща площ: 0.5 ха
 
Землище с.Конуш
 
Вид собственост: Държавна:
389:в,х; 401:в,е,з,и,л,о,п,1;
с обща площ: 44.4 ха
 
Землище с.Косово
 
Вид собственост: Държавна:
1:б,л,ш,1,4,5,7; 2:б,л,с,1,3,4; 3:щ,1,3,4; 4:ж,с,ш,щ,1,2; 5:н,4-7; 6:3-10; 7:у,д1,о1,у1,1-3; 8:а,б,и1,м1,1,3; 9:ц,1; 10:1,2; 11:п,ч,2,3; 12:п,р,1; 13:е,н; 14:л,о,р; 16:к; 17:б,д,о,п,1,2; 18:з,и,н,ф,щ; 19:б,в,д,ж,з; 20:б,г,о,2; 21:з,к; 31:д,ж; 33:а; 34:а; 36:п,с; 37:б,е,3-6,8,10; 38:б,е,1,3-5; 39:г,к,1,2; 40:я,1,3,4; 41:б,л,н;
с обща площ: 649.2 ха
 
Вид собственост: Частна:
1:3; 3:ж; 40:2;
с обща площ: 0.9 ха
 
Землище с.Леново
 
Вид собственост: Държавна:
385:щ;
с обща площ: 4.2 ха
 
Землище с.Лясково
 
Вид собственост: Държавна:
71:д,к,н,ц,з1,к1,р1,1,2; 72:ж,1,3,4; 73:1,3-5; 74:а,п,с,у,ф,щ,1-3; 75:а,ж,2; 76:2,3,5,6,8; 77:и,1-5; 78:б,т,я,д1,к1,1,2; 79:а,г,д,м,н,с,1; 80:г,и,м,т,б1; 81:1; 82:и,ч; 83:з,с,д1,з1; 84:к; 85:а,г,е; 100:к,4; 101:3,4; 102:1-4; 103:2; 104:1; 105:б,е,м,ц,1-4,6-8; 106:1; 107:з,5,6; 113:13; 117:2,3;
с обща площ: 474,1 ха
 
Вид собственост: Частна:
72:2; 73:2; 75:1; 76:4,7;
с обща площ: 0.5 ха
 
Вид собственост: Юридически лица:
108:6,7;
с обща площ: 0.2 ха
 
Землище с.Мулдава
 
Вид собственост: Държавна:
123:ж,3; 125:а,в,1; 126:4; 397:12,18; 398:а,1,13,14,16,17; 399:2,11; 400:д,9,15;
с обща площ: 58.8 ха
 
Вид собственост: Частна:
397:19; 398:15; 400:14;
с обща площ: 0.8 ха
 
Вид собственост: Юридически лица:
122:в,н,2,8; 123:и,1,2; 124:е,1,3,7; 397:л,1,6,16,17;
с обща площ: 27.0 ха
 
Землище с.Нови извор
 
Вид собственост: Държавна:
385:б,9; 386:3,9,10; 387:8;
с обща площ: 10.7 ха
 
Вид собственост: Общинска:
385:1-6,11; 386:5;
с обща площ: 4.2 ха
 
Вид собственост: Частна:
386:2,11;
с обща площ: 0.5 ха
 
Вид собственост: Юридически лица:
386:1;
с обща площ: 0.1 ха
 
Землище с.Патриарх Евтимово
 
Вид собственост: Държавна:
384:2; 388:2,3;
с обща площ: 0.4 ха
 
Вид собственост: Частна:
387:г,1;
с обща площ: 1.7 ха
 
Землище с.Стоево
 
Вид собственост: Държавна:
393:г,ж,к,н,о,ф,ч,щ,б1,д1,ж1,л1,о1,2,3,6;
с обща площ: 23.0 ха
 
Землище с.Червен
 
Вид собственост: Държавна:
399:ф;
с обща площ: 3.9 ха
 
Землище с.Наречен
 
Вид собственост: Държавна:
21:м; 22:с,к1; 23:д,к,н,с; 24:г,1,4,6,7,9; 25:1-7; 26:и-к,о,п,1,2; 27:и,м-о,1-3,6-8; 28:е-и,л,м,р,т,ф,1-3; 29:с,1,2,4,6,10,13; 30:1; 31:с; 41:в; 42:2-4; 43:1-3; 44:г,д,6,7; 45:г,5; 46:в,ж-и,1-3,7-10; 47:б,г-е,1-3; 48:б; 49:1; 50:б,1; 51:а,е-з,1,2,6; 52:з;
с обща площ: 411.0 ха
 
Вид собственост: Частна:
23:1; 27:р,4; 28:н-п; 44:4;
с обща площ: 1.6 ха
 
Вид собственост: чл.19 ал.12 от ЗСПЗЗ:
22:б1; 27:л; 28:к,с,у;
с обща площ: 3.7 ха
 
ГСУ Орешец
 
Землище с.Бачково
 
Вид собственост: Държавна:
146:ч; 148:в,1; 149:а-г,ж;
с обща площ: 61.8 ха
 
Землище с.Бор
 
Вид собственост: Държавна:
259:5; 260:б,2,4,5; 283:1,2,3,4,5,6,7,9; 284:и,л,м,1,2,3,4,5,6,7; 285:е,у,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11, 12,13,14, 15; 286:т,ф,1,2,4,7,9,10,11,12; 287:б,и,2,3,5,6,7; 288:в,е-з,м,п,с,у,1,2,3,4,5; 289:а,з,л,м,о,1,2,3, 4,5, 6,7; 290:а,б,2,4,5,6,7; 291:1,4,7,8,9; 292:б,м,о-р,1,2,3,5,6,7,8,9; 293:ж,л,2,3,4,5,6,7,9; 294:4,5,6,7,8; 317:д-и,1,2,3,4,5,6; 325:б-д,п,с,1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17; 326:с,т,1,2,8; 327:в,ж,1,3,4,5,6,7,10; 328:и,л-н,р-у,1,2,3,4,6,8; 329:а-г,ж-л,н,1,2,3,4; 330:в-ж,л,м,р,с,у,ф,1,2,3,4,5,6,9;
с обща площ: 56.1 ха
 
Вид собственост: Частна:
291:2,3; 294:1,9;
с обща площ: 1.7 ха
 
Вид собственост: чл.19 ал.12 от ЗСПЗЗ:
326:р; 328:о,п; 329:д,е; 330:х;
с обща площ: 2.9 ха
 
Землище с.Врата
 
Вид собственост: Държавна:
229:1-3;  230:2;
с обща площ: 1.5 ха
 
Вид собственост: Общинска:
229:е;
с обща площ: 0.3 ха
 
Вид собственост: Частна:
230:4;
с обща площ: 0.2 ха
 
Землище с.Горнослав
 
Вид собственост: Държавна:
178:д,е,р,с,2,4; 180:г,к,1,3; 182:ж,1; 183:а,в,2,3; 184:з,р,с,ф,в1,м1,р1,х1; 185:13,17; 186:в,2; 187:г,з,ж1,1,2,6,7;
с обща площ: 116.1 ха
 
Вид собственост: Общинска:
178:х;
с обща площ: 0.1 ха
 
Землище с.Добростан
 
Вид собственост: Държавна:
145:з,м,3;  146: а-ж,и,л,у, ш-я, 1,2,5-9; 147:с,3;  148:ж;  149:е;  150:к,б1,м1,ф1,4;  151:р,у;  152:д, ж,к,л,о,п,т,х,д1,о1,а2,в2,1,5;  153:о,ж1;  154:и;  155:ч-щ,п2,7;  156:к,л,е,о,ц,1,4,5,6;  157:ж,п,щ,я, 1,2,6,7;  158:1,2,8;  159:г,з,и;  160:б,1;  161:б,с,2;  164:8;  165:3,4,5;  166:1,2;  167:3,13;  177:а;  181:ю; 188:а;
с обща площ: 319.7 ха
 
Вид собственост: Общинска:
152:з,з2; 153:ф,х;
с обща площ: 2.1 ха
 
Вид собственост: Частна:
146:з,к; 149:з; 152:и,м,н,р,с,ф,ш1,щ1,ю1,б2,ж2,4; 155:о2; 156:3;
с обща площ: 9.9 ха
 
Землище с.Долнослав
 
Вид собственост: Държавна:
185:г,и-к,7,14,16,19,21;
с обща площ: 26.3 ха
 
Вид собственост: Частна:
185:18;
с обща площ: 0.2 ха
 
Землище с.Мостово
 
Вид собственост: Държавна:
230:щ,3,7,11; 231:1-12; 232:а,1,4,5; 233:1; 234:в,е,2,3,6,7,9; 235:з,к,х,5-8,10,11,13; 236:1-12; 237:м,т,2,3,5,6; 238:ж,1-4,6-8,10; 239:з,2,4,5,8; 240:4,5; 241:к,6; 242:2-4,6,10-16; 247:а,б,г-ж,1-3,5; 248:б,1,2,4,5,7,10-12; 250:а,г,д,3,4; 251:ж,з; 252:е,ж,л,н,1,4; 253:р;
с обща площ: 316.0 ха
 
Вид собственост: Частна:
237:о; 239:3,6,7; 242:7,8; 247:в,6; 249:9;
с обща площ: 13.1 ха
 
Вид собственост: чл.19 ал.12 от ЗСПЗЗ:
230:г1;
с обща площ: 0.1 ха
 
Землище с.Орешец
 
Вид собственост: Държавна:
186:е,к;  189:1;  190:г,т,я,з1,т1,2,4;  192:г;  193:б,в,з-к,1;  194:б,в,ч-щ,2,3,4;  195:а;  196:ж,о,1,8;  198:а,б,д,ю,б1-г1,и1,1,3,5;  199:д,н,1;  200:а,2,4;  201:а,в,д,е,2;  202:д,ж,3,5,6;  203:в-д,з,и,1;  204:б,г,е,з,3,5,6;  205:б,в,1,2,3,4;  206:а,в,д,ж,н,1,2;
с обща площ: 493.7 ха
 
Вид собственост: Общинска:
190:а1; 194:ф;
с обща площ: 1.2 ха
 
Землище с.Сини връх
 
Вид собственост: Държавна:
240:1,2,6; 241:з,и,л,н,2-5,7,8; 243:д,о,1-3; 244:2,4,5,7,9; 245:м,р,6-9; 246:п,1,2,4,8,10,11,13-20; 253:б,т,ф,1,2; 254:д,с,1-3; 255:1-3; 256:в,е,з; 257:и,ч,1; 258:ц,ш,щ,2,3,6; 259:а,1; 260:1;
с обща площ: 206.0 ха
 
Вид собственост: Общинска:
243:л;
с обща площ: 0.5 ха
 
Вид собственост: Частна:
244:6,8; 245:п; 246:3; 253:х; 258:4;
с обща площ: 2.6 ха
 
Землище с.Тополово
 
Вид собственост: Държавна:
200:3; 244:1; 245:а,2,3,5; 259:з,4;
с обща площ: 7.5 ха
 
Землище с.Три могили
 
Вид собственост: Държавна:
294:2,3; 295:б,е-з,2,3,5-8; 296:г,1; 297:д,ш,2-7; 298:б,1-7; 299:в,1-7; 300:а,з,2,3,5; 301:1-3,5-7,9; 302:1-4; 303:2; 304:в,д; 305:г-и,1-4; 318:1,4; 319:а,б,2,3; 320:1-7; 321:1,2; 322:г,ж,1-4; 323:г,ж,и-к,н,о,т,в1,1,2; 324:а,и,1,2,5; 326:и,л,о,4-7;
с обща площ: 443.3 ха
 
Вид собственост: Общинска:
319:е;
с обща площ: 0.7 ха
 
Вид собственост: Частна:
295:1,10; 324:г,4;
с обща площ: 2.1 ха
 
Вид собственост: чл.19 ал.12 от ЗСПЗЗ:
324:с;
с обща площ: 0.1 ха
 
Землище с.Червен
 
Вид собственост: Държавна:
163:в,з,к,3,5; 164:а,1,3,4,6; 168:г,о,р-т,7,8,10; 169:д,з,и,2,5; 170:е,2,4; 171:д,1,2; 172:2-4; 173:а,г,ж-к,о,т,у,1; 174:г,е,н,1; 175:и,л,о,1-5; 176:г1; 177:б-д,1-5;
с обща площ:  324.8 ха
 
Вид собственост: Общинска:
167:с;
с обща площ: 0.5 ха
 
Вид собственост: Частна:
168:6,14;
с обща площ: 7.5 ха
 
ГСУ Тополово
 
Землище с.Леново
 
Вид собственост: Държавна:
376:а,в,г,м,н,ю,я; 377:а,д,е,з,5; 378:а,б,ж,з,к,л,н,о,4; 379:б,в,г,д,6; 380:б,в,е,л-о,2,8; 381:в,д,4,6; 382:а,г, ж, к, н, п, р,3,5; 383:с-х;
с обща площ: 318,7 ха
 
Вид собственост: Частна:
382:4; 383:а,в,д,е,з,к,м;
с обща площ: 14.5 ха
 
Землище с.Новаково
 
Вид собственост: Държавна:
272:м; 310:2; 313:2; 332:а,б; 333:а,б,д,1-5; 334:а,1; 335:а-в,д,е,к,1; 336:б,2,3; 337:а,е,ж,1-3; 338:к,н,1-3; 339:а,в,е,и,р,с,1,3; 340:б,г,1; 341:п,р,7; 342:а,е,н,1,5-7,9; 343:д,л-н; 344:б,ж,л,м,о,т,ш,4,7-10; 345:р,1-3,5; 346:б,д,ж,з,к,о,2-5; 347:а,в,д,и-л,2-4; 348:б,л,н,2,3,5,8,9; 349:д,ж,н,1,2; 350:а,з,и,л-н,п,1-3; 351:г,ж,к,4-10; 352:е-з,м,н,3; 353:и,л,м,2,5; 354:г,е,л,1-3; 355:в,п-с,1,2,4; 356:а,д-н,1; 357:г,ж,к,м,о,р,1,2; 358:1-3; 359:в,е,и,м,1; 360:а,в,д,е,3; 361:б,д,л- н,1,2; 362:б,г,д,з,1; 363:в,е,з-л; 364:б,е,1; 365:г,з,1-6; 366:а,в,к,л; 367:б,в,1; 368:б,и-к,н,о,1,2; 369:б,г-з,к,н,о,1; 370:г,ж,1; 371:з,2,3; 372:а,в,п,9; 373:е; 382:а,г,ж,ц;
с обща площ: 1120.8 ха
 
Вид собственост: Частна:
353:в; 360:1; 361:3; 366:д;
с обща площ: 2.0 ха
 
Вид собственост: чл.19 ал.12 от ЗСПЗЗ:
368:в;
с обща площ: 1.6 ха
 
Землище с.Орешец
 
Вид собственост: Държавна:
207:6;
с обща площ: 0.1 ха
 
Землище с.Тополово
 
Вид собственост: Държавна:
207:б,ж,4,5; 208:а,б,д-ж,3,4,7,9; 209:б,2,4,9; 210:а,в,2; 211:г,з,к,м,1,7; 212:д,е,к,1,4,5; 213:в,ж,л,н,п-с,3,4,6-10; 214:ж,и,л,о,1,4-6; 215:а-в,д-ж,и,л,н,6-9; 216:д,и,м,о; 217:а,г,л,1,2,4,6-9; 218:д,и; 219:е,к,3; 220:1-14; 221:2,5,6; 222:б,в,2,3; 223:д,ж,з,1,3-8; 224:в-е,1-4; 225:б,в,д,2,3; 226:а,г-е,з,к,12,13; 227:а,в,1-3,9-12; 228:л,о,с,у,3; 261:д,ж; 262:и,1-8; 263:д,л,3; 264:г,з,1,2; 265:а,1,2; 266:а,б,и,2,3; 267:б,к,ю,1,3; 268:1-3; 269:в; 270:в,е,и,л,2; 271:б,е,и,м,р,2-4; 272:в,ж,к,1-4; 273:1; 274:а,б,д,к,1,2; 275:в,г,1,2,4; 276:д,е,з; 277:1,3,4; 278:1-3; 279:1; 280:г,1; 281:1-10,12,13; 282:г,д,1-5,7-12; 331:б,в,1-5; 341:а,б,ж,м,2-4; 374:а,г; 375:б,г-ж,л,п,р,4,5;
с обща площ: 1108.0 ха
 
Вид собственост: чл.19 ал.12 от ЗСПЗЗ:
216:е; 274:г;
с обща площ: 2.3 ха
 
Землище с. Жълт Камък
             
Вид собственост: Държавна:
114 е ; 115 м ; 116 е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,2.3.4,5,6; 117 г, ж, с ; 118 з, 4 ; 119 ж, з ; 120 в,и,к,н, 2; 121 и,к; 124 р,3; 125 д,е,ж,з,и,к,1,5; 126 а,б,в,г,д,к,8,9; 127 а,б,в; 128 б,ж,з,2,3; 129 а,е,ж,и,4,5,6,7,8,9,12,13; 130 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,2,3,4,5,6; 131 в,г,ж,к,л,м,1,3; 132 б,г,х,ц,щ; 133 г,д,е,ж.з,л,2,3,4,5,6,8; 134 з,4; 135 б,р,т; 137 м;138 к;
с обща площ ; 366,9 ха                                 
 
Землище с.Узуново
 
Вид собственост: Държавна:
306:б,1-4; 307:1-4; 308:1-5; 309:л,2; 310:е,5-9; 311:г,ж,3,5; 312:а,в,е,1,2; 313:5,7,11,12; 314:а,г-е,1-7; 315:ж,2,3; 316:б,г,д; 359:к;
с обща площ: 217.0 ха
 
Вид собственост: Частна:
309:1; 312:б; 313:3,4,6;
с обща площ: 8.5 ха
 
Настоящата заповед да се постави на табло в информационен център, на интернет страницата на община Асеновград, във всяко кметство на територията на община Асеновград   за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Стоян Димитров – заместник-кмет на oбщинa Асеновград
 
Д-р Христо Грудев    (п)
Кмет на Община Асеновград
 
Съгласувал юрист:
/.........................п........................./
 
Изготвил:
Р. Стамболов   (П)
Ст. експерт отдел  ЕОС
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ