Заявление за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация в изборите за Народно събрание на 02.10.2022г.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия при спазване на всички противоепидемични мерки, на адреса, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/кметството или кметският наместник, в периода от 26 септември до изборния ден включително.

Искането става в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 67-НС), съгласно РЕШЕНИЕ №1460-НС от 22.09.2022г. на ЦИК.

Заявлението за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до общинският център/кметство или Център за административни услуги, от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено на е-мейл: obshtina@asenovgrad.bg на Община Асеновград, без да се изисква квалифициран електронен подпис или на телефон 0331/ 20 242

Община Асенавград уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

Важно!!!

Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които са подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, и отговарят едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация, гласуват само във секцията за гласуване на избиратели под карантина или изолация.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ