Здравеопазване

Здравеопазване

Здравеопазването в Община Асеновград има ясно формулирана обществена мисия, основни цели и задачи, който съотвестват на националната здравна политика на обществените интереси и здравните потребности на населението в Общината.
В основата на развитието на здравеопазването стоят нуждите на населенито от медицинска помощ издигната на съвременно ниво.
Основните задачи стоящи пред здравеопазването се свеждат до:

 • Оказване на своевременна, достъпна и квалифицирана доболнични лекарска и стоматологична помощ.
 • Укрепване и развитие на училищното здравеопазване.
 • Подържане на ниво спешна и неотложна помощ.
 • Оказване на своевременна и достатъчна високо специализирана консултативна помощ.
 • Извършване на параклинични и ренгенови изследвания на високо ниво.
 • Физиотерапия и рехабилитация.
 • Оказване на своевременна, достътъчна и високоспециализирана диагностична, болнична и родилна помощ по направления, вътрешни болести, детски болести, акушерство и гинекология, хирургия, ушно-носно-гърлени болести, неврология, хемодиализа, анестизиология и интензивно лечение в съотвествие със стандартите, за достъпност, равнопоставеност, непрекъснатост на лечебния процес и добрата клинична практика.
 • Осигуряване на специализирана консултативно-диагностична и методична помощ на амбулаториите за първична и специализирана извънболнична помощ.
 • Осигуряване възможност на болни изискващи продължително лечение, да се лекуват в създадени за целта заведения.

Поставените цели и нуждите на общността в Община Асеновград кореспондират с принципите, върху които е изградено национална здравна политика и ценностите на провежданата в страната здравна реформа.
Здравните заведения, обслужващи населението на община Асеновград са както следва:
 
Лечебни заведения за първична помощ:

 • лечебните заведения за първична медицинска помощ - 40
 • заведенията за първична стоматологична помощ - 74, като 69 са индивидуални практики и 5 групови практики.

 
Лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ са:

 • индивидуални практики за специализирана медицинска помощ – 44  
 • индивидуални практики за специализирана стоматологична помощ – 1
 • медицински центрове – 3 
 • диагностични центрове - 1
 • медико-диагностични лаборатории - 2
 • медико-технически лаборатории - 5.

 
Лечебни заведения за болнична помощ са:

 • Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград
 • Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – с. Нареченски бани, Асеновград

 
В категорията на лечебни заведения спада и филиала за спешна помощ на Центъра за спешна помощ-Пловдив.
 
Аптеките в община Асеновград са 19 и задоволяват нуждите на населението.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ