Звено "Вътрешен одит"

Ръководител звено:

Красимира Ангелова Борисовател.: 0331 / 20311

 


Основни функции на звено „Вътрешен одит”:
 
1. Подпомага общината за постигане на целите й като:
1.1. Идентифицира и оценява рисковете в организацията;
1.2. Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на:
  • идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на общината;
  • съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите;
  • надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативна информация;
  • ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
  • опазването на активите и информацията;
  • изпълнението на задачите и постигане на целите
1.3. Дава препоръки за подобряване на дейността в общината .
2. Вътрешният одит се осъществява чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране:
2.1. Одитните ангажименти за даване на увереност се изразяват в предоставяне на обективна оценка на доказателствата от вътрешния одитор с цел предоставяне на независимо мнение или извод относно процес, система или друг обект на одита.
Одитните ангажименти за увереност се осъществяват основно чрез: одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието.
2.2. Одитните ангажименти за консултиране се изразяват в предоставяне на съвет, мнение, обучение и други, предназначени да подобряват процесите на управление на риска и контрола, без вътрешния одитор да поема управленска отговорност за това.
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ