Звено "Връзки с обществеността и протокол"

Младши експерт:

Атанаска Марковател.: 0331 / 62 195


Цел и услуги на звено "Връзки с обществеността и протокол" към община Асеновград
 
Основната цел на звено „Връзки с обществеността и протокол" към община Асеновград е да координира и подпомага организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и други събития, в които участва ръководството на администрацията. Задача на отдела е да предоставя информация на средствата за масова комуникация по отношение функционирането на община Асеновград. Звеното осигурява прозрачност и публичност по отношение дейността на общинската администрация, издига имиджа й в обществото. Ангажимент е и поддържането на актуална информация в официалната интернет страница на общината за случващото се в града и населените места.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ