Регистрация на домашни кучета

Информация относно заплащане на годишната такса за притежание на куче

Отдел „Екология и околна среда“ към Община Асеновград припомня на своите съграждани, че всеки собственик на домашно куче е длъжен да го декларира в едномесечен срок от датата на придобиването му. Собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния ѝ размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Размерът на годишната такса „куче“ за Асеновград е 18.00 лева.

Нормативно задължение на общината е да поддържа актуален публичен РЕГИСТЪР на домашните кучета, отглеждани в Асеновград. Подбрана информация от картотеката на всяко административно регистрирано куче се визуализира на сайта на Община Асеновград: https://www.asenovgrad.bg/bg/publichni-registri .

Всеки длъжник, по отношение на т.нар.“такса куче“ може да заплати пропуснатите суми на място в касата на съответното населено място по местоживеене или по банков път на посочената по-долу банкова сметка при Инвестбанк, с код 44 80 13 Такса за притежание на куче:

IBAN:  BG50IORT73758404020000

BIC: IORTBGSF

Като основание за плащането е необходимо да бъдат отбелязани името на собственика на кучето, годината/годините, за която се заплаща таксата и индивидуалния номер на картона на кучето.

Нормативно е заложено сумите събрани от „такса куче“ да се влагат в дейности, които спомагат за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

При промяна на обстоятелствата /смърт, смяна на собственик, смяна на адрес или други обстоятелства/ собственика попълва Заявление за закриване картона на кучето в електронния регистър и архивирането му.

Декларация за притежание на куче може да изтеглите от ТУК

Декларация за закриване картон/картотека на домашно куче ТУК

Декларация за пререгистрация на куче ТУК

 

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ