Регистрация на домашни кучета

Информация относно заплащане на годишната такса за притежание на куче

Отдел „Екология и околна среда“ към Община Асеновград припомня на своите съграждани, че всеки собственик на домашно куче е длъжен да го декларира в едномесечен срок от датата на придобиването му. Собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния ѝ размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Размерът на годишната такса „куче“ за Асеновград е 18.00 лева.

Нормативно задължение на общината е да поддържа актуален публичен РЕГИСТЪР на домашните кучета, отглеждани в Асеновград. Подбрана информация от картотеката на всяко административно регистрирано куче се визуализира на сайта на Община Асеновград: https://www.asenovgrad.bg/bg/publichni-registri .

Всеки длъжник, по отношение на т.нар.“такса куче“ може да заплати пропуснатите суми на място в касата на съответното населено място по местоживеене или по банков път на посочената по-долу банкова сметка при Инвестбанк, с код 44 80 13 Такса за притежание на куче:

IBAN:  BG50IORT73758404020000

BIC: IORTBGSF

Като основание за плащането е необходимо да бъдат отбелязани името на собственика на кучето, годината/годините, за която се заплаща таксата и индивидуалния номер на картона на кучето.

Нормативно е заложено сумите събрани от „такса куче“ да се влагат в дейности, които спомагат за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Декларация за притежание на куче може да изтеглите от ТУК

Декларация за пререгистрация на куче ТУК

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ